Sunday, October 17, 2010

10. आ-प्रत्ययान्त धातु


3.0001 अँखि अँखिआवल 
3.0002 अँखु अँखुआयल 
3.0003 अंग अंगावल अंगवावल
3.0004 अंगुरि अंगुरिआवल 
3.0005 अंघि अंघिआवल 
3.0006 अँच अँचावल अँचवावल 
3.0007 अँटि अँटिआवल 
3.0008 अँठि अँठिआयल 
3.0009 अंड अंडायल 
3.0010 अँड़ि अँड़िआवल 
3.0011 अँड़ु अँड़ुआयल 
3.0012 अंति अंतिआवल 
3.0013 अंधु अंधुआयल अंधुआवल 
3.0014 अउर अउरायल 
3.0015 अकुत अकुतायल अकुतावल 
3.0016 अकुल अकुलायल 
3.0017 अगर अगरायल 
3.0018 अगि अगिआयल 
3.0019 अगु अगुआयल अगुआवल 
3.0020 अघ अघायल अघावल अघवावल
3.0021 अजम अजमावल 
3.0022 अड़र अड़रायल 
3.0023 अढ़ अढ़ावल अढ़वावल
3.0024 अतुर अतुरायल अतुरावल 
3.0025 अथ अथायल 
3.0026 अधि अधिआवल 
3.0027 अनस अनसायल अनसावल 
3.0028 अन्हर अन्हरायल अन्हरावल 
3.0029 अपन  अपनावल 
3.0030 अभु अभुआयल 
3.0031 अम अमावल 
3.0032 अरग अरगावल 
3.0033 अरि अरिआयल 
3.0034 अरु अरुआयल 
3.0035 अलल अललायल अललावल 
3.0036 अलस अलसायल 
3.0037 असकत असकतायल 
3.0038 असकति असकतिआयल 
3.0039 अहट अहटावल 
3.0040 इठल इठलायल 
3.0041 इतर इतरायल 
3.0042 इरि इरिआयल इरिआवल 
3.0043 उकस उकसावल 
3.0044 उगस उगसावल 
3.0045 उजर उजरायल उजरावल 
3.0046 उजि उजिआयल उजिआवल 
3.0047 उड़ि उड़िआयल उड़िआवल 
3.0048 उढ़क उढ़कावल 
3.0049 उधि उधिआयल उधिआवल 
3.0050 उपर उपरायल उपरावल 
3.0051 उपिल उपिलायल उपिलावल 
3.0052 उबि उबिआयल उबिआवल 
3.0053 उमत उमतायल 
3.0054 एँड़ि एँड़िआवल 
3.0055 उल उलावल 
3.0056 ओझर ओझरायल 
3.0057 ओरि ओरिआयल ओरिआवल 
3.0058 ओस ओसावल ओसवावल
3.0059 औंद औंदायल औंदावल 
3.0060 कँड़ कँड़ायल कँड़ावल कँड़वावल
3.0061 कंधि कंधिआवल 
3.0062 कँस कँसायल 
3.0063 कंकड़ कंकड़ायल 
3.0064 कँचि कँचिआयल 
3.0065 कँजि कँजिआयल 
3.0066 ओन ओनायल 
3.0067 ओर ओरायल ओरावल 
3.0068 कउ कउआयल 
3.0069 ककु ककुआयल 
3.0070 कचट कचटायल कचटावल कचटवावल
3.0071 कठु कठुआयल 
3.0072 कदर कदरायल 
3.0073 कनखर कनखरायल 
3.0074 कनखि कनखिआवल 
3.0075 कनघटि कनघटिआवल 
3.0076 कन कनायल 
3.0077 कनि कनिआयल 
3.0078 कन्हु कन्हुआयल 
3.0079 कफन कफनावल 
3.0080 कम कमायल कमावल कमवावल
3.0081 कलि कलिआयल 
3.0082 किचर किचरायल 
3.0083 कुँच कुँचावल  कुँचवावल
3.0084 कुंभ कुंभलायल 
3.0085 कुंभि कुंभिलायल 
3.0086 कुटि कुटियावल 
3.0087 कुड़क कुड़कावल  कुड़कवावल
3.0088 कुदि कुदिआवल 
3.0089 कुम्ह कुम्हलायल 
3.0090 कुरि कुरिआवल 
3.0091 केंकि केंकिआयल केंकिआवल 
3.0092 केंचुल केंचुलायल 
3.0093 कैल कैलायल 
3.0094 कोंकड़ि कोंकड़िआयल 
3.0095 कोंचि कोंचिआयल कोंचिआवल 
3.0096 कोंढ़ि कोंढ़िआयल 
3.0097 कोकड़ि कोकड़िआयल 
3.0098 कोपन कोपनायल 
3.0099 खखु खखुआयल 
3.0100 खजु खजुआवल 
3.0101 खटि खटिआयल  खटिआवल 
3.0102 खति खतिआवल 
3.0103 खम खमावल  खमवावल
3.0104 खरख खरखायल 
3.0105 खर खरायल 
3.0106 खरु खरुआयल 
3.0107 खलि खलिआयल खलिआवल 
3.0108 खि खिआयल खिआवल 
3.0109 खिसि खिसिआयल खिसिआवल 
3.0110 खुँटि खुँटिआयल 
3.0111 खुड़ि खुड़िआयल 
3.0112 खुदि खुदिआयल 
3.0113 खुरपि खुरपिआवल 
3.0114 खोंच खोंचायल 
3.0115 खोंटि खोंटिआवल 
3.0116 खौंझ खौंझायल 
3.0117 गठि गठिआवल 
3.0118 गँढ़ु गँढ़ुआयल 
3.0119 गदर गदरायल 
3.0120 गँव गँवावल 
3.0121 गम  गमावल 
3.0122 गन्ह गन्हायल गन्हावल 
3.0123 गरम गरमायल गरमावल 
3.0124 गरि गरिआवल 
3.0125 गवँ गवाँवल 
3.0126 गिरहि गिरहिआयल गिरहिआवल 
3.0127 गुंगु गुंगुआयल 
3.0128 गुँड़ि गुँड़िआयल 
3.0129 गुरन गुरनायल 
3.0130 गुलर गुलरायल गुलरावल 
3.0131 गुलि गुलिआवल 
3.0132 गेंगि गेंगिआवल 
3.0133 गेंठि गेंठिआवल 
3.0134 गेठि गेठिआवल 
3.0135 गोट गोटायल 
3.0136 गोड़ि गोड़िआयल गोड़िआवल 
3.0137 गोबर गोबरायल गोबरावल 
3.0138 गोस गोसायल गोसावल 
3.0139 गोसि गोसिआवल 
3.0140 गौंज गौंजायल 
3.0141 घठि घठिआयल 
3.0142 घति  घतिआयल  घतिआवल 
3.0143 घनि घनिआवल 
3.0144 घबड़ घबड़ायल 
3.0145 घबर घबरायल घबरावल 
3.0146 घम घमावल 
3.0147 घिघि घिघिआवल 
3.0148 घिन घिनायल 
3.0149 घुघु घुघुआयल  घुघुआवल 
3.0150 घुचि घुचिआयल 
3.0151 घुरि घुरिआयल घुरिआवल 
3.0152 चंगुरि चंगुरिआवल 
3.0153 चउ चउआयल 
3.0154 चउकि चउकिआवल 
3.0155 चकचेह चकचेहायल 
3.0156 चकर चकरायल  चकरावल 
3.0157 चतर चतरायल 
3.0158 चपति चपतिआवल 
3.0159 चब चबावल  चबवावल
3.0160 चभिल चभिलावल 
3.0161 चरबि चरबिआयल 
3.0162 चिंगुर चिंगुरायल चिंगुरावल 
3.0163 चिकन चिकनायल चिकनावल 
3.0164 चिचि चिचिआयल चिचिआवल 
3.0165 चिटुर चिटुरायल 
3.0166 चिब चिबावल 
3.0167 चिभल चिभलावल 
3.0168 चुक चुकावल 
3.0169 चुघ चुघावल 
3.0170 चुचु चुचुआयल 
3.0171 चुचुह चुचुहायल 
3.0172 चुटकि चुटकिआवल 
3.0173 चुटचुट चुटचुटावल 
3.0174 चुप चुपायल चुपावल 
3.0175 चेह चेहायल 
3.0176 चोंधर चोंधरायल 
3.0177 चोख चोखायल 
3.0178 चोज चोजायल चोजावल 
3.0179 चोट चोटायल  
3.0180 चोटि चोटिआवल 
3.0181 चोर चोरावल चोरवावल
3.0182 चौंधि चौंधिआयल 
3.0183 चौ चौआवल 
3.0184 चौबर चौबरावल 
3.0185 चौहर चौहरावल 
3.0186 छगर छगरायल छगरावल 
3.0187 छटि छटिआयल छटिआवल 
3.0188 छति छतिआवल 
3.0189 छरि छरिआयल 
3.0190 छहिँ छहिआँवल 
3.0191 छिछि छिछिआयल 
3.0192 छिरि छिरिआयल छिरिआवल 
3.0193 छुछु छुछुआयल 
3.0194 छुध छुधायल 
3.0195 छुभि छुभिआयल 
3.0196 छेहर छेहरावल 
3.0197 जँभ जँभायल 
3.0198 जटक जटकावल 
3.0199 जट जटायल  जटावल 
3.0200 जड़ि जड़िआयल 
3.0201 जब जबायल जबावल 
3.0202 जमड़ि जमड़िआयल 
3.0203 जम्ह जम्हायल 
3.0204 जरि जरिआयल 
3.0205 जलि जलिआयल 
3.0206 जहु जहुआयल जहुआवल 
3.0207 जिदि जिदिआवल 
3.0208 जिर जिरायल 
3.0209 जु जुआयल जुआवल 
3.0210 जुठ जुठावल 
3.0211 जुठि जुठिआवल 
3.0212 जोंक जोंकायल 
3.0213 जो जोआयल 
3.0214 जोटखा जोटखायल 
3.0215 जोड़ि जोड़िआयल जोड़िआवल 
3.0216 जोव जोवावल 
3.0217 जोस जोसायल 
3.0218 झँव झँवायल  
3.0219 झउर झउरायल 
3.0220 झकि झकिआयल 
3.0221 झखुर झखुरायल 
3.0222 झखुरि झखुरिआवल 
3.0223 झझ झझायल 
3.0224 झड़ु झड़ुआवल 
3.0225 झपड़ झपड़ावल 
3.0226 झपि झपिआवल 
3.0227 झम (झवँ) झमायल (झवाँयल) 
3.0228 झरु झरुआयल 
3.0229 झलर झलरायल झलरावल 
3.0230 झिंट झिंटायल झिंटावल  झिंटवावल
3.0231 झिंसि झिंसिआयल 
3.0232 झुझु झुझुआयल 
3.0233 झुठ  झुठावल झुठलावल
3.0234 झुठि झुठिआवल 
3.0235 झुझुर झुझुरायल  
3.0236 झोंकि झोंकिआयल 
3.0237 झोंटि झोंटिआवल 
3.0238 झोरि झोरिआवल 
3.0239 झौलि झौलिआवल 
3.0240 टँड़र टँड़रायल 
3.0241 टँड़ि टँड़िआवल 
3.0242 टउ टउआयल 
3.0243 टकर टकरायल टकरावल 
3.0244 टट टटायल टटावल 
3.0245 टर्र टर्रायल 
3.0246 टलि टलिआवल 
3.0247 टुंसि टुंसिआयल 
3.0248 टुसि टुसिआयल 
3.0249 टेंटि टेंटिआयल 
3.0250 टेढ़ि टेढ़िआयल 
3.0251 टेकु टेकुआवल 
3.0252 टोंटि टोंटिआयल 
3.0253 टोनि टोनिआवल 
3.0254 टौ टौआयल 
3.0255 ठंढ ठंढायल ठंढावल 
3.0256 ठकु ठकुआयल ठकुआवल 
3.0257 ठपक ठपकावल 
3.0258 ठरि ठरिआयल 
3.0259 ठिंग ठिंगावल 
3.0260 ठिंगुरि ठिंगुरिआयल 
3.0261 ठिठि ठिठिआयल ठिठिआवल 
3.0262 ठुरि ठुरिआयल 
3.0263 ठेंगुरि ठेंगुरिआयल 
3.0264 ठेठ ठेठावल 
3.0265 ठेहुनि ठेहुनिआवल 
3.0266 ठोंगि ठोंगिआवल 
3.0267 ठोकर ठोकरावल 
3.0268 ठोकरि ठोकरिआवल 
3.0269 ठोठि ठोठिआवल 
3.0270 ठोपि ठोपिआवल 
3.0271 डंग डंगावल डंगवावल
3.0272 डंठ डंठायल 
3.0273 डँड़ि डँड़िआयल 
3.0274 डंभ डंभायल 
3.0275 डम्ह डम्हायल 
3.0276 डिठि डिठिआवल 
3.0277 डिड़ि डिड़िआयल 
3.0278 डिभि डिभिआयल 
3.0279 डिरि डिरिआयल 
3.0280 डेंग डेंगावल डेंगवावल
3.0281 डेंड़ि डेंड़िआयल 
3.0282 डेउढ़ि डेउढ़िआयल डेउढ़िआवल 
3.0283 डेर डेरायल डेरावल डेरवावल
3.0284 डोरि डोरिआयल डोरिआवल 
3.0285 डौठ डौठायल 
3.0286 डौलि डौलिआयल डौलिआवल 
3.0287 ढहना ढहनायल 
3.0288 ढहि ढहिआवल 
3.0289 ढिठ ढिठायल ढिठावल 
3.0290 ढुसि ढुसिआवल 
3.0291 ढेंगरि ढेंगरिआयल ढेंगरिआवल 
3.0292 ढेंढ़ ढेंढ़ावल 
3.0293 ढेंढ़ि ढेंढ़िआयल  
3.0294 ढेरि ढेरिआयल ढेरिआवल 
3.0295 ढेसर ढेसरायल 
3.0296 तंबि तंबिआयल 
3.0297 तगि तगिआवल 
3.0298 तड़ि तड़िआवल 
3.0299 ततुरि ततुरिआयल 
3.0300 तरि तरिआयल तरिआवल 
3.0301 तवँ तवाँयल 
3.0302 तह तहवावल 
3.0303 तहि तहिआवल 
3.0304 तिक तिकावल 
3.0305 तुतरि तुतरिआयल 
3.0306 तेल तेलायल 
3.0307 तोतर तोतरायल 
3.0308 थकि थकिआवल 
3.0309 थपड़ थपड़ावल 
3.0310 थपड़ि थपड़िआवल 
3.0311 थर्र थर्रायल थर्रावल 
3.0312 थिंगलि थिंगलियावल 
3.0313 थिंग थिंगावल 
3.0314 थुथन थुथनावल 
3.0315 थुथनि थुथनिआवल 
3.0316 थोथुन थोथुनावल 
3.0317 थोपि थोपिआवल 
3.0318 दंद दंदायल 
3.0319 दखल दखलावल 
3.0320 दखलि दखलिआवल 
3.0321 दगि दगिआयल 
3.0322 दन दनायल  
3.0323 दनि दनिआयल 
3.0324 दफन दफनावल 
3.0325 दरस दरसावल 
3.0326 दहि दहिआयल 
3.0327 दि दिआयल दिआवल (दिलावल) 
3.0328 दिठ दिठावल 
3.0329 दिढ़ दिढ़ायल दिढ़ावल 
3.0330 दुबर दुबरायल 
3.0331 दुर दुरायल दुरावल 
3.0332 दोबर दोबरायल दोबरावल 
3.0333 दोहर दोहरायल दोहरावल 
3.0334 धकि धकिआवल 
3.0335 धगि धगिआवल 
3.0336 धधक धधकावल 
3.0337 धध धधायल 
3.0338 धबक धबकावल 
3.0339 धरि धरिआवल 
3.0340 धिर धिरावल धिरवावल
3.0341 धुंधल धुंधलायल धुंधलावल 
3.0342 धुंधु धुंधुआयल 
3.0343 धुआँ धुआँयल 
3.0344 धुधु धुधुआयल  
3.0345 धुधुक धुधुकावल 
3.0346 धुमिल धुमिलायल 
3.0347 धुरि धुरिआयल धुरिआवल 
3.0348 धोंघि धोंघिआवल 
3.0349 धोकड़ि धोकड़िआवल 
3.0350 नंगि नंगिआवल 
3.0351 नकि नकिआयल नकिआवल 
3.0352 नखि नखिआवल 
3.0353 नगिच नगिचायल 
3.0354 नजर नजरावल 
3.0355 नजरि नजरिआवल 
3.0356 नजीक नजीकायल नजीकावल 
3.0357 नड़ नड़ायल 
3.0358 नरम नरमायल नरमावल 
3.0359 नरि नरिआयल नरिआवल 
3.0360 नहा नहायल नहावल 
3.0361 निअर निअरायल निअरावल 
3.0362 नितर नितरायल 
3.0363 निन निनायल 
3.0364 निनि निनिआयल 
3.0365 नियर नियरायल नियरावल 
3.0366 नेव नेवावल 
3.0367 नेहा नेहायल 
3.0368 पंगव पंगवावल 
3.0369 पंघल (पघिल) पंघलावल (पघिलावल) 
3.0370 पंजि पंजिआवल 
3.0371 पकठ पकठायल 
3.0372 पगल पगलायल पगलावल 
3.0373 पघुर पघुरायल 
3.0374 पछत पछतावल 
3.0375 पझ पझायल पझावल 
3.0376 पटि पटिआयल पटिआवल 
3.0377 पटु पटुआयल पटुआवल 
3.0378 पतर पतरायल  पतरावल 
3.0379 पत पतायल 
3.0380 पति पतिआवल 
3.0381 पथरि पथरिआयल 
3.0382 पथ पथायल 
3.0383 पदाव पदावल 
3.0384 पनि पनिआयल 
3.0385 पपड़ि पपड़िआयल 
3.0386 परति परतिआवल 
3.0387 पहि पहिआवल 
3.0388 पिअर पिअरायल 
3.0389 पिछु पिछुआयल 
3.0390 पिठि पिठिआवल 
3.0391 पितरि पितरिआयल 
3.0392 पिरा पिरायल 
3.0393 पिलु पिलुआयल 
3.0394 पुड़ि पुड़िआवल 
3.0395 पेंपि पेंपिआयल पेंपिआवल 
3.0396 पेठ पेठावल पेठवावल
3.0397 फँफायल फँफायल 
3.0398 फठि फठिआवल 
3.0399 फरक फरकावल 
3.0400 फरछा फरछायल फरछावल 
3.0401 फरमा फरमावल 
3.0402 फरि फरिआयल फरिआवल 
3.0403 फिसि फिसिआयल 
3.0404 फुट (फुटक) फुटावल (फुटकावल) 
3.0405 फुटि फुटिआवल 
3.0406 फुसला फुसलावल 
3.0407 फुहि फुहिआयल 
3.0408 फेधा फेधायल 
3.0409 फेन फेनायल फेनावल 
3.0410 फोंफि फोंफिआयल 
3.0411 बंगुरि बंगुरिआयल 
3.0412 बउआ बउआयल 
3.0413 बउरा बउरायल बउरावल 
3.0414 बकु बकुआयल 
3.0415 बखि बखिआवल 
3.0416 बगलि बगलिआयल बगलिआवल 
3.0417 बघु बघुआयल 
3.0418 बता बतावल बतवावल (बतलावल) 
3.0419 बति बतिआयल बतिआवल 
3.0420 बनरि बनरिआयल 
3.0421 बरगल बरगलावल 
3.0422 बरद बरदायल बरदावल 
3.0423 बरन बरनावल 
3.0424 बरमा बरमावल 
3.0425 बलग बलगावल 
3.0426 बलुरि बलुरिआयल 
3.0427 बसि बसिआवल 
3.0428 बहर बहरायल बहरावल बहरवावल
3.0429 बहरि बहरिआयल 
3.0430 बहि बहिआवल 
3.0431 बिआ बिआयल 
3.0432 बिख बिखायल 
3.0433 बिखि बिखिआयल 
3.0434 बिरा बिरावल 
3.0435 बिला बिलायल बिलावल 
3.0436 बुड़क बुड़कावल 
3.0437 बुढ़ा बुढ़ायल 
3.0438 बेतर बेतरावल 
3.0439 बेदा बेदायल 
3.0440 बोकि बोकिआवल 
3.0441 बोझि बोझिआवल 
3.0442 बोटि बोटिआवल 
3.0443 बौआ बौआयल 
3.0444 भंगु भंगुआयल 
3.0445 भंभा भंभायल 
3.0446 भकु भकुआयल भकुआवल 
3.0447 भति भतिआयल 
3.0448 भफक भफकावल 
3.0449 भभा भभायल 
3.0450 भरि भरिआयल भरिआवल 
3.0451 भरु भरुआयल भरुआवल 
3.0452 भितर भितरायल भितरावल 
3.0453 भित भितायल  
3.0454 भिन्न भिन्नायल 
3.0455 भुआ भुआयल 
3.0456 भुटभुट भुटभुटावल 
3.0457 भुतला भुतलायल भुतलावल 
3.0458 भुति भुतिआयल 
3.0459 भेआ भेआयल 
3.0460 भैंस भैंसायल 
3.0461 भोंभि भोंभिआयल 
3.0462 भोथर भोथरायल 
3.0463 भोरा भोरायल भोरावल भोरवावल
3.0464 मँड़रा मँड़रायल 
3.0465 मँड़ि मँड़िआयल 
3.0466 मछि मछिआयल 
3.0467 मटकि  मटकिआवल 
3.0468 मटि मटिआवल 
3.0469 मतुह मतुहायल 
3.0470 मद मदायल  
3.0471 मध मधायल  
3.0472 मधु मधुआयल 
3.0473 मना मनावल  मनवावल
3.0474 मनस मनसायल मनसावल 
3.0475 मसुआ मसुआयल मसुआवल 
3.0476 मिंझरा मिंझरायल मिंझरावल 
3.0477 मिठ मिठायल मिठावल 
3.0478 मुकि मुकिआवल 
3.0479 मुठि मुठिआवल 
3.0480 मुरछा मुरछायल 
3.0481 मुरझा मुरझायल 
3.0482 मुसका मुसकायल 
3.0483 मेंड़रा मेंड़रायल 
3.0484 मेझरा मेझरावल 
3.0485 मेरा मेरावल मेरवावल
3.0486 मोटरि मोटरिआवल 
3.0487 मोटा मोटायल मोटावल 
3.0488 रंभा (रांभ) रंभायल (रांभल) 
3.0489 रउदा रउदायल 
3.0490 रखि रखिआयल रखिआवल 
3.0491 ररि (रिरि) ररिआयल (रिरिआयल) 
3.0492 रम्हा रम्हायल 
3.0493 रिख  रिखायल  रिखावल 
3.0494 रिखि (रिसि) रिखिआयल (रिसिआयल) 
3.0495 रिरि रिरिआयल 
3.0496 रिसि रिसिआयल रिसिआवल 
3.0497 रुसि रुसिआवल 
3.0498 रेघ रेघावल 
3.0499 रेरि (रिरि) रेरिआयल (रिरिआयल) 
3.0500 रोग रोगायल 
3.0501 रोठा रोठायल 
3.0502 रोस रोसायल रोसावल 
3.0503 लंगि लंगिआवल 
3.0504 लजा लजायल लजावल लजवावल
3.0505 लटि लटिआयल  
3.0506 लति लतिआवल 
3.0507 लपक लपकावल 
3.0508 लपट लपटायल लपटावल 
3.0509 लपड़ लपड़ावल 
3.0510 लपड़ि लपड़िआवल 
3.0511 लरम लरमायल 
3.0512 लर लरायल 
3.0513 लरि लरिआयल 
3.0514 ललस ललसायल ललसावल 
3.0515 लला ललायल ललावल 
3.0516 ललि ललिआयल ललिआवल 
3.0517 लहि लहिआयल 
3.0518 लिआ (लिवा) लिआवल (लिवावल) 
3.0519 लुंडि लुंडिआयल लुंडिआवल 
3.0520 लुभ (लोभ) लुभायल (लोभायल) लुभावल 
3.0521 लुलु लुलुआयल लुलुआवल 
3.0522 लेंड़ा लेंड़ायल 
3.0523 लेहु लेहुआयल लेहुआवल 
3.0524 लोछि लोछिआयल लोछिआवल 
3.0525 लोभ लोभायल लोभावल 
3.0526 लोर लोरायल 
3.0527 लोलि लोलिआवल 
3.0528 लोहर लोहरायल 
3.0529 लोहा (लोहरा) लोहायल (लोहरायल) 
3.0530 लोहि लोहिआवल 
3.0531 सँकरा सँकरायल सँकरावल 
3.0532 संका संकायल 
3.0533 सकरि सकरिआयल 
3.0534 सगुन सगुनावल 
3.0535 सटि सटिआवल 
3.0536 सठि सठिआयल 
3.0537 सता सतावल 
3.0538 सथ सथायल सथावल 
3.0539 सधु सधुआयल 
3.0540 सनकि सनकिआवल 
3.0541 सनि सनिआयल 
3.0542 सपना सपनायल सपनावल 
3.0543 समता (x उमता) समतायल (x उमतायल) समतावल 
3.0544 समा समायल समावल समवावल
3.0545 सरदि सरदिआयल 
3.0546 सरम सरमायल सरमावल 
3.0547 सरि सरिआयल सरिआवल 
3.0548 सहँत सहँतायल सहँतावल 
3.0549 सहल सहलायल सहलावल 
3.0550 सिठि सिठिआयल 
3.0551 सित सितायल 
3.0552 सिध सिधायल 
3.0553 सिप सिपायल सिपावल 
3.0554 सिहा सिहायल 
3.0555 सुइ सुइआयल 
3.0556 सुघर सुघरावल 
3.0557 सुतरि सुतरिआवल 
3.0558 सुधि सुधिआयल सुधिआवल 
3.0559 सुरसुर सुरसुरायल सुरसुरावल 
3.0560 सुरि सुरिआयल सुरिआवल 
3.0561 सुसता सुसतायल 
3.0562 सुहता (सुसता) सुहतायल (सुसतायल) 
3.0563 सेरा सेरायल सेरावल सेरवावल
3.0564 सेहा (सिहा) सेहायल (सिहायल) 
3.0565 सोग सोगायल 
3.0566 सोझि सोझिआयल  सोझिआवल
3.0567 सोन्हा सोन्हायल सोन्हावल 
3.0568 सोरि सोरिआयल 
3.0569 हउँड़ि हउँड़िआयल 
3.0570 हउआ हउआयल 
3.0571 हकला हकलायल 
3.0572 हगुआ हगुआयल हगुआवल 
3.0573 हठि हठिआयल 
3.0574 हथिआ हथिआवल 
3.0575 हदिआ हदिआयल हदिआवल 
3.0576 हबड़ा (हड़बड़) हबड़ायल (हड़बड़ायल) 
3.0577 हरिआ हरिआयल 
3.0578 हहा हहायल 
3.0579 हहुआ हहुआयल 
3.0580 हिंचा हिंचायल हिंचावल हिंचवावल
3.0581 हिंहिंआ हिंहिंआयल 
3.0582 हिता हितायल 
3.0583 हुँड़िआ (हँउड़िआ) हुँड़िआयल (हँउड़िआयल) 
3.0584 हुला (हुलिआ) हुलायल (हुलिआयल) 
3.0585 हुलिआ हुलिआयल 

No comments:

Post a Comment