Sunday, October 3, 2010

4. सामान्य धातु


1.0001 अंक अंकल  अंकावल अंकवावल 
1.0002 अँकुर अँकुरल अँकुरायल 
1.0003 अँगर अँगरल  
1.0004 अंगेज अंगेजल  
1.0005 अंगेर अंगेरल  
1.0006 अंगोछ अंगोछल  
1.0007 अँटक अँटकल  
1.0008 अँट अँटल अँटावल 
1.0009 अँड़च अँड़चल  
1.0010 अँड़र अँड़रल  
1.0011 अँड़स अँड़सल  
1.0012 अँड़ुआर अँड़ुआरल  
1.0013 अँहड़ अँहड़ल  
1.0014 अइँक अइँकल अइँकावल अइँकवावल 
1.0015 अइँठ अइँठल  
1.0016 अइप अइपल  
1.0017 अखर अखरल  
1.0018 अखाड़ अखाड़ल  
1.0019 अँड़ुआर अँड़ुआरल  
1.0020 अंदाज अंदाजल  अंदजवावल
1.0021 अगोटल अगोटल  
1.0022 अगोर अगोरल अगोरायल अगोरावल अगोरवावल
1.0023 अजवार अजवारल  
1.0024 अझुर अझुरल अझुरायल अझुरावल अझुरवावल
1.0025 अटक अटकल  अटकावल 
1.0026 अटकर अटकरल  
1.0027 अटेर अटेरल  
1.0028 अड़ अड़ल  अड़ावल 
1.0029 अड़क अड़कल  अड़कावल 
1.0030 अड़स अड़सल  
1.0031 अनख अनखल अनखायल अनखावल 
1.0032 अनर अनरल  
1.0033 अफर अफरल  
1.0034 अफसोच अफसोचल  
1.0035 अभेर अभेरल अभेरायल 
1.0036 अमात अमातल  
1.0037 अमेट अमेटल  
1.0038 अरघ अरघल  
1.0039 अरच अरचल  अरचावल 
1.0040 अरप अरपल  
1.0041 अरिआत अरिआतल  
1.0042 अलग अलगल  अलगावल अलगवावल
1.0043 अलोप अलोपल  
1.0044 अवँट  अवँटल  अवँटायल अवँटावल अवँटवावल
1.0045 अवाँस अवाँसल  
1.0046 असथाप असथापल  
1.0047 असीस असीसल  
1.0048 असूल असूलल असुलायल असुलावल असुलवावल
1.0049 अहँड़ अहँड़ल  
1.0050 अहड़ अहड़ल  
1.0051 आँक आँकल  
1.0052 आंज आंजल  अंजवावल
1.0053 आँट आँटल  
1.0054 आ आयल, आवल  
1.0055 आन आनल  अनावल अनवावल
1.0056 इँकल इँकलल  
1.0057 इँकस इँकसल इँकासल इँकसवावल
1.0058 इँगल इँगलल  
1.0059 इँटवस इँटवसल  
1.0060 इकल इकलल  इकलवावल
1.0061 इकस इकसल  इकासल 
1.0062 इनकार इनकारल  इनकरवावल
1.0063 इरख इरखल इरखायल इरखावल 
1.0064 ईछ ईछल  
1.0065 उकट उकटल  
1.0066 उकठ उकठल  
1.0067 उकत उकतल  उकतावल 
1.0068 उकिट उकिटल  
1.0069 उकेर उकेरल  
1.0070 उखड़ उखड़ल  उखाड़ल उखड़वावल
1.0071 उगट उगटल  
1.0072 उग उगल  उगावल उगवावल
1.0073 उगल उगलल  उगलावल उगलवावल
1.0074 उगार उगारल  
1.0075 उगाह उगाहल  उगहवावल
1.0076 उगिल उगिलल  उगिलावल  उगिलवावल
1.0077 उचक उचकल  उचकावल 
1.0078 उचट उचटल  उचटावल 
1.0079 उचड़ उचड़ल  
1.0080 उचर उचरल  उचरवावल
1.0081 उचाट उचाटल  
1.0082 उछाद उछादल  
1.0083 उछिल उछिलल  उछिलावल उछिलवावल
1.0084 उझक उझकल  
1.0085 उझल उझलल उझलायल उझलावल उझलवावल
1.0086 उझिल उझिलल उझिलायल उझिलावल उझिलवावल
1.0087 उटक उटकल  
1.0088 उठ उठल  उठावल 
1.0089 उड़ उड़ल  उड़ावल उड़वावल
1.0090 उड़ाह उड़ाहल  
1.0091 उदकल उदकल  
1.0092 उदबासल उदबासल  
1.0093 उदबेग उदबेगल  
1.0094 उदस उदसल  
1.0095 उदास उदासल  
1.0096 उपछ उपछल  
1.0097 उपज उपजल  उपजावल 
1.0098 उपल उपलल उपलायल 
1.0099 उपह उपहल  
1.0100 उपाड़ उपाड़ल  
1.0101 उपार उपारल  
1.0102 उपास उपासल  
1.0103 उबछ उबछल उबछावल 
1.0104 उबट उबटल  
1.0105 उबिछ उबिछल उबिछायल  उबिछवावल
1.0106 उमक उमकल  उमकावल 
1.0107 उमग उमगल  उमगावल 
1.0108 उमच उमचल  
1.0109 उमज उमजल  
1.0110 उमेठ उमेठल  
1.0111 उरझ उरझल  
1.0112 उरेह उरेहल  
1.0113 उलट उलटल  उलटावल 
1.0114 उलह उलहल  
1.0115 उलाँघ उलाँघल  
1.0116 उसक उसकल  उसकावल 
1.0117 उसाह उसाहल  
1.0118 उसिन उसिनल  
1.0119 ऊब ऊबल  
1.0120 एँड़वस एँड़वसल  
1.0121 ऐंक ऐंकल  ऐंकावल ऐंकवावल
1.0122 ऐंच ऐंचल  
1.0123 ऐंठ ऐंठल ऐंठायल ऐंठावल ऐंठवावल
1.0124 ऐंड़ ऐंड़ल  
1.0125 ऐंढ़  ऐंढ़ल  ऐंढ़ायल ऐंढ़ावल ऐंढ़वावल
1.0126 ऐप ऐपल ऐपायल ऐपावल ऐपवावल
1.0127 ओंग ओंगल ओंगायल ओंगावल ओंगवावल
1.0128 ओंछ ओंछल  ओंछावल ओंछवावल
1.0129 ओइँछ ओइँछल  ओइँछावल ओइँछवावल
1.0130 ओइल ओइलल  ओइलावल ओइलवावल
1.0131 ओक ओकल  ओकावल ओकवावल
1.0132 ओछर ओछरल  ओछरवावल
1.0133 ओछ ओछल  ओछावल 
1.0134 ओट ओटल ओटायल ओटावल ओटवावल
1.0135 ओठँग ओठँगल  ओठँगावल ओठँगवावल
1.0136 ओठँघ ओठँघल  
1.0137 ओड़ ओड़ल  
1.0138 ओढ़ ओढ़ल  ओढ़ावल ओढ़वावल
1.0139 ओप ओपल  
1.0140 ओबट ओबटल  
1.0141 ओरच ओरचल ओरचायल ओरचावल ओरचवावल
1.0142 ओलर ओलरल  
1.0143 ओहर ओहरल  ओहरावल 
1.0144 औंक औंकल  
1.0145 औंग औंगल  
1.0146 औंघ औंघल औंघायल 
1.0147 औंज औंजल  औंजावल 
1.0148 औंट औंटल औंटायल औंटावल 
1.0149 औंड़ेर औंड़ेरल  
1.0150 औंध औंधल औंधायल औंधावल 
1.0151 औंस औंसल  औंसवावल
1.0152 औंगार औंगारल  
1.0153 औंगाह औंगाहल  
1.0154 औच औचल  
1.0155 औतर औतरल  
1.0156 औरस औरसल  
1.0157 औंलंघ औलंघल  
1.0158 औल औलल  
1.0159 औह औहल  
1.0160 कँड़ कँड़ल  
1.0161 कँप  कँपल  कँपावल कँपवावल
1.0162 कर कइल, कयल  
1.0163 कउँच  कउँचल  कउँचावल कउँचवावल
1.0164 कउड़ कउड़ल  कउड़ावल कउड़वावल
1.0165 कचक कचकल  कचकावल 
1.0166 कचर कचरल कचरायल  कचरवावल
1.0167 कचाड़ कचाड़ल  
1.0168 कचार कचारल  
1.0169 कछट कछटल  
1.0170 कड़क कड़कल  कड़कावल 
1.0171 कतर कतरल कतरायल कतरावल कतरवावल
1.0172 कपच कपचल  
1.0173 कपस कपसल  
1.0174 कबुल कबुलल  कबुलवावल
1.0175 कमठ कमठल  
1.0176 कर करल, कइल, कयल, कैल करावल करवावल
1.0177 करवट करवटल  
1.0178 कराह कराहल  
1.0179 कलट कलटल  
1.0180 कलपल कलपल  कलपावल कलपवावल
1.0181 कल्हट कल्हटल  कल्हटावल 
1.0182 कवाँछ कवाँछल  
1.0183 कस कसल कसायल कसावल कसवावल
1.0184 कसक कसकल  
1.0185 कहँड़ कहँड़ल कहँड़ायल कहँड़ावल कहँड़वावल
1.0186 कहँर कहँरल  
1.0187 कह कहल  कहावल कहवावल
1.0188 काँड़ काँड़ल  
1.0189 कांद कांदल  कंदवावल
1.0190 काछ काछल  कछावल कछवावल
1.0191 काट काटल  कटावल कटवावल
1.0192 काढ़ काढ़ल कढ़ायल कढ़ावल कढ़वावल
1.0193 कात कातल  कतवावल
1.0194 कान कानल  कनवावल
1.0195 किकुर किकुरल किकुरायल किकुरावल 
1.0196 किन किनल  किनावल किनवावल
1.0197 किहुँक किहुँकल  
1.0198 कीन कीनल  
1.0199 कील कीलल  
1.0200 कुँख कुँखल  कुँखावल कुँखवावल
1.0201 कुँहक कुँहकल  
1.0202 कुँहर कुँहरल  
1.0203 कुँह कुँहल  कुँहावल  कुँहवावल
1.0204 कुचल कुचलल कुचलायल कुचलावल कुचलवावल
1.0205 कुड़च कुड़चल  
1.0206 कुढ़क कुढ़कल  
1.0207 कुढ़ कुढ़ल  कुढ़ावल कुढ़वावल
1.0208 कुत कुतल  कुतवावल
1.0209 कुदक कुदकल  
1.0210 कुरच कुरचल  
1.0211 कुराँच कुराँचल  
1.0212 कुहक कुहकल  
1.0213 कुह कुहल कुहायल 
1.0214 कूँथ कूँथल  कुँथावल कुँथवावल
1.0215 कूच कूचल  
1.0216 कूट कूटल  कुटावल कुटवावल
1.0217 कूढ़ कूढ़ल  
1.0218 कूत कूतल  
1.0219 कूद कूदल कुदावल 
1.0220 केहुनाठ केहुनाठल  
1.0221 कोंच  कोंचल   कोंचवावल
1.0222 कोकच कोकचल कोकचायल  कोकचावल
1.0223 कोगाह कोगाहल  
1.0224 कोड़ कोड़ल कोड़ायल कोड़ावल कोड़वावल
1.0225 कोस कोसल  
1.0226 कोह कोहल कोहायल कोहावल 
1.0227 कौंच कौंचल  कौंचावल 
1.0228 कौर कौरल कौरायल 
1.0229 खँखर खँखरल  खँखरवावल
1.0230 खँखोर  खँखोरल  खँखोरायल  खँखोरवावल
1.0231 खँच खँचल  खँचावल खँचवावल
1.0232 खंड खंडल  
1.0233 खँत खँतल  
1.0234 खँधर खँधरल  
1.0235 खँसोट खँसोटल  
1.0236 खउँत खउँतल खउँतायल खउँतावल खउँतवावल
1.0237 खउर खउरल खउरायल खउरावल खउरवावल
1.0238 खकस खकसल  
1.0239 खखन खखनल  खखनावल 
1.0240 खखेट खखेटल  
1.0241 खग खगल  
1.0242 खचक खचकल  
1.0243 खच खचल  
1.0244 खटक खटकल  खटकावल 
1.0245 खट खटल खटायल खटावल खटवावल
1.0246 खत खतल  खतावल खतवावल
1.0247 खदक खदकल  खदकावल खदकवावल
1.0248 खदेर खदेरल  खदेरवावल
1.0249 खधड़ खधड़ल  
1.0250 खनक खनकल  खनकावल 
1.0251 खन खनल खनायल खनावल खनवावल
1.0252 खपच खपचल  
1.0253 खप खपल  खपावल 
1.0254 खभर खभरल  
1.0255 खमस खमसल  
1.0256 खम्ह खम्हल  
1.0257 खरक खरकल  खरकावल खरकवावल
1.0258 खरकट खरकटल  
1.0259 खरकोंच खरकोंचल  
1.0260 खरच खरचल  खरचावल खरचवावल
1.0261 खरर खररल  
1.0262 खराद खरादल  
1.0263 खरीद खरीदल  खरीदावल खरीदवावल
1.0264 खलतर खलतरल  
1.0265 खसक खसकल  
1.0266 खस खसल  खसावल खसवावल
1.0267 खहँट खहँटल  
1.0268 खाँच खाँचल  
1.0269 खाँत खाँतल  
1.0270 खा खायल खिलावल(खिआवल) खिलवावल(खवावल)
1.0271 खान खानल  
1.0272 खाभ खाभल  
1.0273 खाल खालल  
1.0274 खिल खिलल  खिलावल खिलवावल
1.0275 खिसट खिसटल  
1.0276 खिसोर खिसोरल  
1.0277 खींच खींचल खिंचायल खिंचावल खिंचवावल
1.0278 खीझ खीझल खिझावल 
1.0279 खुखड़ खुखड़ल  
1.0280 खुनस खुनसल खुनसायल खुनसावल 
1.0281 खुन्ह खुन्हल खुन्हायल खुन्हावल खुन्हवावल
1.0282 खुभ खुभल  खुभावल खुभवावल
1.0283 खुमस खुमसल  
1.0284 खुरच खुरचल  खुरचवावल
1.0285 खुरछार खुरछारल  
1.0286 खुरमार खुरमारल  
1.0287 खुल खुलल  खुलावल खुलवावल
1.0288 खूँट खूँटल  
1.0289 खेद खेदल  खेदावल खेदवावल
1.0290 खेप खेपल  
1.0291 खेल खेलल  खेलावल खेलवावल
1.0292 खेव खेवल  खेवावल 
1.0293 खोंख खोंखल  
1.0294 खोंट खोंटल  खोंटवावल
1.0295 खोंस खोंसल खोंसायल खोंसावल खोंसवावल
1.0296 खोज खोजल  खोजवावल
1.0297 खोद खोदल  खोदावल खोदवावल
1.0298 खोभ खोभल  खोभावल खोभवावल
1.0299 खोल खोलल  खोलावल खोलवावल
1.0300 खो खोवल  
1.0301 खौंत खौंतल  खौंतवावल
1.0302 खौर  खौरल  खौरायल खौरावल खौरवावल
1.0303 खौल खौलल  खौलावल खौलवावल
1.0304 गंजोट गंजोटल  
1.0305 गचक गचकल  
1.0306 गछ गछल  गछावल गछवावल
1.0307 गजाड़ गजाड़ल  
1.0308 गजुर गजुरल  
1.0309 गटक गटकल  
1.0310 गठ गठल  गठावल गठवावल
1.0311 गड़क गड़कल  गड़कवावल
1.0312 गढ़ गढ़ल गढ़ायल गढ़ावल 
1.0313 गदगर गदगरल  
1.0314 गदान गदानल  
1.0315 गपक गपकल  
1.0316 गफार गफारल  
1.0317 गबक गबकल  
1.0318 गब्भ गब्भल  
1.0319 गमक गमकल  
1.0320 गम गमल  गमावल गमवावल
1.0321 गरज गरजल  
1.0322 गरभ गरभल गरभायल 
1.0323 गल गलल  गलावल 
1.0324 गलेठ गलेठल  
1.0325 गांज गांजल गंजायल गंजावल गंजवावल
1.0326 गाँठ गाँठल  
1.0327 गाँथ गाँथल  
1.0328 गा गावल  गवावल 
1.0329 गाज गाजल  
1.0330 गाह गाहल  
1.0331 गिन गिनल गिनायल गिनावल गिनवावल
1.0332 गिर गिरल  गिरावल गिरवावल
1.0333 गिल गिलल  गिलावल गिलवावल
1.0334 गींज गींजल गिंजायल गिंजावल गिंजवावल
1.0335 गुँड़ गुँड़ल गुँड़ावल गुँड़वावल
1.0336 गुँड़ेर गुँड़ेरल  
1.0337 गुँथ गुँथल  
1.0338 गुटक गुटकल  
1.0339 गुड़क गुड़कल  
1.0340 गुदगर गुदगरल  
1.0341 गुदार गुदारल  
1.0342 गुन गुनल  गुनावल 
1.0343 गुम गुमल  
1.0344 गुमस गुमसल गुमसायल 
1.0345 गुल गुलल  
1.0346 गुह गुहल गुहायल  गुहवावल
1.0347 गूथ गूथल  
1.0348 गेंड़ गेंड़ल गेंड़ायल गेंड़ावल गेंड़वावल
1.0349 गोड़ गोड़ल  गोड़वावल
1.0350 गोत गोतल गोतायल गोतावल गोतवावल
1.0351 गोद गोदल  गोदावल गोदवावल
1.0352 गोभ गोभल गोभायल  गोभवावल
1.0353 गोर गोरल  गोरावल गोरवावल
1.0354 गोहार गोहारल  गोहरावल 
1.0355 घंघेट घंघेटल  घंघेटवावल
1.0356 घउद घउदल  
1.0357 घट घटल  घटावल घटवावल
1.0358 घटोर घटोरल  
1.0359 घठास घठासल  
1.0360 घपक घपकल  
1.0361 घपस घपसल  घपसावल घपसवावल
1.0362 घपेल घपेलल  घपेलवावल
1.0363 घबद घबदल  
1.0364 घमक घमकल  घमकावल 
1.0365 घवद घवदल  
1.0366 घस घसल  घसावल घसवावल
1.0367 घसक घसकल  घसकावल घसकवावल
1.0368 घसेट घसेटल  
1.0369 घहर घहरल  
1.0370 घाँट घाँटल  घँटावल घँटवावल
1.0371 घाम घामल  
1.0372 घिंक घिंकल  
1.0373 घिंघोर घिंघोरल  घिंघोरवावल
1.0374 घिर घिरल  
1.0375 घिस घिसल घिसायल घिसावल घिसवावल
1.0376 घींच घींचल  
1.0377 घुंस घुंसल  
1.0378 घुटक घुटकल  
1.0379 घुट घुटल  
1.0380 घुड़क घुड़कल  
1.0381 घुन घुनल घुनायल 
1.0382 घुमड़ घुमड़ल  
1.0383 घुसक घुसकल  
1.0384 घुसड़ घुसड़ल  
1.0385 घुस  घुसल  घुसावल घुसवावल
1.0386 घून घूनल (घुनल)  
1.0387 घूम घूमल  घुमावल घुमवावल
1.0388 घुसेड़ घुसेड़ल  
1.0389 घुर घुरल  
1.0390 घेर घेरल घेरायल घेरावल घेरवावल
1.0391 घोंघच घोंघचल  
1.0392 घोंट घोंटल घोंटायल घोंटावल घोंटवावल
1.0393 घोंप घोंपल घोंपायल घोंपावल घोंपवावल
1.0394 घोक घोकल  घोकावल घोकवावल
1.0395 घोख घोखल  घोखावल घोखवावल
1.0396 घोघर घोघरल  
1.0397 घोर घोरल घोरायल घोरावल घोरवावल
1.0398 घोलट घोलटल घोलटायल घोलटावल घोलटवावल
1.0399 घोल घोलल  
1.0400 घोस घोसल  
1.0401 घौर घौरल  
1.0402 चंगुर चंगुरल चंगुरायल चंगुरावल 
1.0403 चँचोड़ चँचोड़ल  
1.0404 चँचोर चँचोरल  
1.0405 चउँक चउँकल  
1.0406 चउकेठ चउकेठल  
1.0407 चख चखल  चखावल चखवावल
1.0408 चखुर चखुरल  
1.0409 चटक चटकल  चटकावल 
1.0410 चटकार चटकारल  
1.0411 चढ़ चढ़ल  चढ़ावल चढ़वावल
1.0412 चतर चतरल  
1.0413 चनक चनकल  चनकावल
1.0414 चनर चनरल  
1.0415 चपस चपसल  
1.0416 चपेट चपेटल  
1.0417 चपोत चपोतल  
1.0418 चभक चभकल  चभकावल  चभकवावल
1.0419 चभोर चभोरल  
1.0420 चमक चमकल  चमकावल
1.0421 चमोर चमोरल  
1.0422 चरच चरचल  
1.0423 चर चरल  चरावल चरवावल
1.0424 चल चलल चलायल चलावल चलवावल
1.0425 चम्हक चम्हकल  
1.0426 चसक चसकल  
1.0427 चहक चहकल  
1.0428 चहुँप चहुँपल  चहुँपावल  चहुँपवावल
1.0429 चहेंट चहेंटल चहेंटायल चहेंटावल चहेंटवावल
1.0430 चाँक चाँकल  
1.0431 चाँग चाँगल  
1.0432 चाँड़ चाँड़ल  
1.0433 चाभ चाभल  चभावल चभवावल
1.0434 चाल चालल  
1.0435 चास  चासल  चसायल चसावल चसवावल
1.0436 चाह चाहल  
1.0437 चिंघाड़ चिंघाड़ल  
1.0438 चिकर चिकरल  
1.0439 चिख चिखल  चिखावल चिखवावल
1.0440 चिचोड़ चिचोड़ल  
1.0441 चिटक चिटकल  
1.0442 चिड़क  चिड़कल  चिड़कावल चिड़कवावल
1.0443 चिढ़ चिढ़ल  चिढ़ावल चिढ़वावल
1.0444 चिन्ह चिन्हल चिन्हायल चिन्हावल चिन्हवावल
1.0445 चिपक चिपकल  चिपकावल 
1.0446 चिभ चिभल  चिभावल  चिभवावल
1.0447 चिरक चिरकल  चिरकावल 
1.0448 चिल्हक चिल्हकल  
1.0449 चिल्हवाँस चिल्हवाँसल  
1.0450 चिसक चिसकल  चिसकावल चिसकवावल
1.0451 चिहक चिहकल  
1.0452 चिहुँक चिहुँकल  
1.0453 चीख चीखल  
1.0454 चीढ़ चीढ़ल  
1.0455 चीभ चीभल  
1.0456 चीर चीरल चिरायल चिरावल चिरवावल
1.0457 चु चुअल  चुआवल 
1.0458 चुकट चुकटल  
1.0459 चुकर चुकरल  
1.0460 चुक चुकल  
1.0461 चुग चुगल  चुगावल 
1.0462 चुचक चुचकल  
1.0463 चुचकार चुचकारल  
1.0464 चुचुक चुचुकल  
1.0465 चुटक चुटकल  चुटकावल 
1.0466 चुन चुनल चुनायल चुनावल चुनवावल
1.0467 चुनवट चुनवट्टल  
1.0468 चुपड़ चुपड़ल  
1.0469 चुभक चुभकल  
1.0470 चुभ चुभल  चुभावल चुभवावल
1.0471 चुमकार चुमकारल  
1.0472 चुम्ह चुम्हल चुम्हायल  चुम्हवावल
1.0473 चू चूअल  
1.0474 चूक चूकल  
1.0475 चूग चूगल  
1.0476 चूम चूमल  चुमावल चुमवावल
1.0477 चूर चूरल  
1.0478 चूस चूसल  चुसावल चुसवावल
1.0479 चेत चेतल  चेतावल चेतवावल
1.0480 चेथाड़ चेथाड़ल  
1.0481 चेथार चेथारल  
1.0482 चोंथ चोंथल चोंथायल चोंथावल चोंथवावल
1.0483 चोकट चोकटल  
1.0484 चोभ चोभल चोभायल चोभावल चोभवावल
1.0485 चौंक चौंकल  चौंकावल चौंकवावल
1.0486 चौंध चौंधल  
1.0487 चौक चौकल चौकायल चौकावल चौकवावल
1.0488 चौकेठ चौकेठल  
1.0489 छउँक छउँकल  
1.0490 छक छकल  छकावल छकवावल
1.0491 छछन छछनल  छछनावल 
1.0492 छछोर छछोरल छछोरायल छछोरावल 
1.0493 छज छजल  छजावल छजवावल
1.0494 छटक छटकल  छटकावल छटकवावल
1.0495 छड़क छड़कल  छड़कावल 
1.0496 छड़प छड़पल  
1.0497 छनक छनकल  छनकावल 
1.0498 छपक छपकल  
1.0499 छपट छपटल  
1.0500 छमक छमकल  छमकावल 
1.0501 छम छमल  
1.0502 छर छरल  छरावल छरवावल
1.0503 छलक छलकल  छलकावल 
1.0504 छल छलल छलायल छलावल छलवावल
1.0505 छवँक छवँकल  
1.0506 छवाट छवाटल  
1.0507 छहँक छहँकल  
1.0508 छहद छहदल छहादल 
1.0509 छहर छहरल  
1.0510 छहल छहलल  
1.0511 छाँक छाँकल  
1.0512 छाँछ छाँछल छँछायल छँछावल छँछवावल
1.0513 छाँट छाँटल  
1.0514 छा छावल छवायल छवावल 
1.0515 छाक छाकल  
1.0516 छाज छाजल  
1.0517 छान छानल छनायल छनावल छनवावल
1.0518 छिंड़ छिंड़ल  
1.0519 छिंच छिंचल  
1.0520 छिच  छिचल  छिचावल छिचचावल
1.0521 छिछोर छिछोरल  
1.0522 छिटक छिटकल  
1.0523 छिड़क छिड़कल  छिड़कावल छिड़कवावल
1.0524 छिड़ छिड़ल  छिड़ावल 
1.0525 छितर छितरल छितरायल छितरावल 
1.0526 छिनग  छिनगल  छिनगायल 
1.0527 छिप छिपल  छिपावल छिपवावल
1.0528 छिहुल छिहुलल  
1.0529 छींट छींटल छिंटायल छिंटावल छिंटवावल
1.0530 छीट छीटल छिटायल छिटावल 
1.0531 छीज छीजल  
1.0532 छीन छीनल छिनायल छिनावल छिनवावल
1.0533 छील छीलल छिलायल छिलावल छिलवावल
1.0534 छुलक छुलकल  छुलकावल छुलछुलावल
1.0535 छू छूअल छुआयल छुआवल, छुलावल छुलवावल
1.0536 छेंक छेंकल छेंकायल छेंकावल छेंकवावल
1.0537 छेओंक छेओंकल  छेओंकावल छेओंकवावल
1.0538 छेड़ छेड़ल  छेड़वावल
1.0539 छेद छेदल छेदायल छेदावल छेदवावल
1.0540 छेर छेरल  
1.0541 छेव छेवल  
1.0542 छोंछ छोंछल छोंछायल छोंछावल छोंछवावल
1.0543 छोड़ छोड़ल  छोड़ावल छोड़वावल
1.0544 छोप छोपल छोपायल छोपावल छोपवावल
1.0545 छोभ छोभल  
1.0546 छोह छोहल छोहायल 
1.0547 छौंक छौंकल छौंकायल छौंकावल छौंकवावल
1.0548 जकड़ जकड़ल  
1.0549 जग जगल  जगावल जगवावल
1.0550 जट जटल  
1.0551 जठर जठरल  
1.0552 जड़ जड़ल  जड़ावल जड़वावल
1.0553 जतव जतवल  
1.0554 जप जपल  
1.0555 जमक जमकल  
1.0556 जम जमल  जमावल जमवावल
1.0557 जलप जलपल  
1.0558 जम जलमल  जलमावल 
1.0559 जल जलल जलायल जलावल जलवावल
1.0560 जहाद जहादल  
1.0561 जाँत जाँतल जँतायल जँतावल जँतवावल
1.0562 जा जायल (गेल)  
1.0563 जाग जागल  
1.0564 जाच जाचल  
1.0565 जान जानल जनायल  जनावल जनवावल
1.0566 जाप जापल  
1.0567 जाब जाबल  
1.0568 जी जीअल  जिआवल 
1.0569 जीत जीतल  जितावल जितवावल
1.0570 जुआठ जुआठल  
1.0571 जुट जुटल  जुटावल जुटवावल
1.0572 जुड़ जुड़ल जुड़ायल जुड़ावल जुड़वावल
1.0573 जुम जुमल  जुमावल 
1.0574 जुल जुलल  जुलवावल
1.0575 जूझ जूझल  जुझावल जुझवावल
1.0576 जूर जूरल  
1.0577 जेंव जेंवल  जेंवावल 
1.0578 जेम जेमल  जेमावल 
1.0579 जोइंठ जोइंठल  
1.0580 जोख जोखल  जोखावल जोखवावल
1.0581 जोग जोगल  जोगावल जोगवावल
1.0582 जोड़ जोड़ल  जोड़वावल
1.0583 जोत जोतल जोतायल जोतावल जोतवावल
1.0584 जोमस जोमसल जोमसायल जोमसावल 
1.0585 जोर जोरल जोरायल जोरावल जोरवावल
1.0586 जोह जोहल  जोहावल जोहवावल
1.0587 जोहार जोहारल  
1.0588 झंकार झंकारल  
1.0589 झँख झँखल  
1.0590 झँगर झँगरल  
1.0591 झंझकार झंझकारल  
1.0592 झँवर झँवरल  
1.0593 झँस झँसल  
1.0594 झकस झकसल  
1.0595 झगड़ झगड़ल  झगड़वावल
1.0596 झझक झझकल  
1.0597 झटक झटकल  झटकावल 
1.0598 झटकार झटकारल  
1.0599 झटहार झटहारल  
1.0600 झटहेर झटहेरल  
1.0601 झड़प झड़पल  
1.0602 झनक झनकल  
1.0603 झपक झपकल  झपकावल 
1.0604 झपट झपटल  
1.0605 झपस (झपास) झपसल (झपासल)  
1.0606 झपेट झपेटल  
1.0607 झबद झबदल  झबदावल 
1.0608 झमक झमकल  झमकावल 
1.0609 झरक झरकल  झरकवावल
1.0610 झर झरल झरायल झरावल 
1.0611 झलक झलकल  झलकावल 
1.0612 झहर झहरल  
1.0613 झाँट झाँटल  
1.0614 झाँस झाँसल  
1.0615 झिझकार झिझकारल  
1.0616 झिड़क झिड़कल  
1.0617 झिंस झिंसल  
1.0618 झींख झींखल  
1.0619 झींट झींटल  
1.0620 झुँस झुँसल झुँसायल झुँसावल झुँसवावल
1.0621 झुक झुकल झुकायल झुकावल झुकवावल
1.0622 झुनक झुनकल  झुनकावल 
1.0623 झुर झुरल झुरायल झुरावल झुरवावल
1.0624 झुलक झुलकल  झुलकावल 
1.0625 झुलस झुलसल झुलसायल झुलसावल झुलसवावल
1.0626 झूम झूमल  झुमावल झुमवावल
1.0627 झूल झूलल  झुलावल झुलवावल
1.0628 झेंप झेंपल  
1.0629 झेल झेलल  
1.0630 झोंकर झोंकरल  झोंकारल झोंकरवावल
1.0631 झोंक झोंकल झोंकायल झोंकावल झोंकवावल
1.0632 झोंझर झोंझरल  
1.0633 झोर झोरल झोरायल झोरावल झोरवावल
1.0634 झोल झोलल झोलायल झोलावल झोलवावल
1.0635 झौंर झौंरल झौंरायल 
1.0636 झौंस झौंसल झौंसायल झौंसावल झौंसवावल
1.0637 टकटोर टकटोरल  
1.0638 टकस टकसल  
1.0639 टग टगल  
1.0640 टघर टघरल  टघरावल 
1.0641 टटोर टटोरल  
1.0642 टटोल टटोलल  
1.0643 टनक टनकल  टनकावल 
1.0644 टपक टपकल  टपकावल टपकवावल
1.0645 टप टपल  टपावल टपवावल
1.0646 टभक टभकल  
1.0647 टमठ टमठल टरकावल 
1.0648 टरक टरकल  
1.0649 टसक टसकल  टसकावल 
1.0650 टहक टहकल  
1.0651 टहर टहरल  
1.0652 टहल टहलल  टहलावल टहलवावल
1.0653 टाँड़ टाँड़ल टँड़ावल टँड़वावल
1.0654 टाँस टाँसल टँसायल टँसावल टँसवावल
1.0655 टाड़ टाड़ल  
1.0656 टान टानल टनायल टनावल टनवावल
1.0657 टिक टिकल  टिकावल टिकवावल
1.0658 टिटकार टिटकारल  
1.0659 टिपक टिपकल  
1.0660 टीप टीपल  टिपावल टिपवावल
1.0661 टिरक टिरकल  टिरकावल 
1.0662 टिहुक टिहुकल  
1.0663 टिहुकार टिहुकारल  
1.0664 टीक टीकल  
1.0665 टीप टीपल  
1.0666 टीस टीसल  
1.0667 टुंग टुंगल  टुंगावल टुंगवावल
1.0668 टुघर  टुघरल  टुघरायल 
1.0669 टुनक  टुनकल  टुनकावल 
1.0670 टुभक टुभकल  
1.0671 टुसक टुसकल  
1.0672 टूँग टूँगल  
1.0673 टूट टूटल  
1.0674 टेक टेकल  टेकावल टेकवावल
1.0675 टेब टेबल  टेबावल टेबवावल
1.0676 टेर टेरल  
1.0677 टेल टेलल  
1.0678 टेहट टेहटल  
1.0679 टो टोअल, टोवल टोआवल टोइआवल
1.0680 टोक टोकल  
1.0681 टोन टोनल  टोनवावल
1.0682 ठकच ठकचल  
1.0683 ठकर ठकरल  
1.0684 ठग ठगल ठगायल ठगावल ठगवावल
1.0685 ठट ठटल ठटायल 
1.0686 ठठक ठठकल  
1.0687 ठठ ठठल ठठायल ठठावल 
1.0688 ठड़क ठड़कल  ठड़कावल 
1.0689 ठनक ठनकल  ठनकावल 
1.0690 ठन ठनल ठनायल ठनावल 
1.0691 ठमक ठमकल  ठमकावल 
1.0692 ठरक ठरकल  ठरकावल 
1.0693 ठसक ठसकल  
1.0694 ठहक ठहकल  
1.0695 ठहर ठहरल  ठहरावल ठहरवावल
1.0696 ठाँस ठाँसल  
1.0697 ठान ठानल  
1.0698 ठिठक ठिठकल  ठिठकावल 
1.0699 ठिठुर ठिठुरल  
1.0700 ठिनक ठिनकल  
1.0701 ठुकच ठुकचल  ठुकचावल ठुकचवावल
1.0702 ठुनक ठुनकल  ठुनकावल 
1.0703 ठुमक ठुमकल  
1.0704 ठुसक ठुसकल  
1.0705 ठूँस ठूँसल  ठुँसावल ठुँसवावल
1.0706 ठेंक ठेंकल  ठेंकावल ठेंकवावल
1.0707 ठेल ठेलल ठेलायल ठेलावल ठेलवावल
1.0708 ठेस ठेसल ठेसायल 
1.0709 ठोक ठोकल  ठोकावल ठोकवावल
1.0710 डँहक डँहकल  
1.0711 डंटवस डंटवसल  
1.0712 डँडोर डँडोरल  
1.0713 डंफ डंफल  
1.0714 डँस डँसल  
1.0715 डँहक डँहकल  
1.0716 डकर डकरल  
1.0717 डकार डकारल  
1.0718 डगर डगरल  डगरावल 
1.0719 डघर डघरल  डघरावल 
1.0720 डट डटल  डटावल 
1.0721 डपट डपटल  डपटावल डपटवावल
1.0722 डफार डफारल  
1.0723 डभक डभकल  डभकावल 
1.0724 डर डरल  डरावल डरवावल
1.0725 डस डसल डसायल डसावल डसवावल
1.0726 डहक डहकल  
1.0727 डहट डहटल  
1.0728 डहर डहरल  डहरावल डहरवावल
1.0729 डाँक डाँकल  डँकावल डँकवावल
1.0730 डाँट डाँटल डँटायल  डँटावल डँटवावल
1.0731 डाँठ डाँठल  
1.0732 डाँड़ डाँड़ल  
1.0733 डाक डाकल  
1.0734 डाट डाटल  
1.0735 डाढ़ डाढ़ल  
1.0736 डाल डालल डलायल  डलावल डलवावल
1.0737 डास डासल डसायल डसावल डसवावल
1.0738 डाह डाहल  डहावल डहवावल
1.0739 डिग डिगल  डिगावल डिगवावल
1.0740 डीठ डीठल  
1.0741 डील डीलल डिलायल डिलावल डिलवावल
1.0742 डुबक डुबकल  डुबकावल 
1.0743 डुभक डुभकल  
1.0744 डूब डूबल  डुबावल डुबवावल
1.0745 डेग डेगल  
1.0746 डोभ डोभल डोभायल डोभावल डोभवावल
1.0747 डोर डोरल डोरायल डोरावल डोरवावल
1.0748 डोलल डोलल  डोलावल डोलवावल
1.0749 ढँच ढँचल  
1.0750 ढंढोर ढंढोरल  ढंढोरवावल
1.0751 ढकच ढकचल  
1.0752 ढकेलल ढकेलल  
1.0753 ढनक ढनकल  
1.0754 ढरक ढरकल  ढरकावल 
1.0755 ढर ढरल  ढरावल डरवावल
1.0756 ढलक ढलकल  ढलकावल ढलकवावल
1.0757 ढल ढलल  ढलावल ढलवावल
1.0758 ढाँस ढाँसल  
1.0759 ढिकढोर ढिकढोरल  
1.0760 ढील ढीलल  ढिलावल ढिलवावल
1.0761 ढुकच ढुकचल  ढुकचावल 
1.0762 ढुक ढुकल  ढुकावल ढुकवावल
1.0763 ढुर ढुरल  
1.0764 ढुल ढुलल  ढुलावल ढुलवावल
1.0765 ढूँढ़ ढूँढ़ल ढुँढ़ायल ढुँढ़ावल ढुँढ़वावल
1.0766 ढूस ढूसल  
1.0767 ढेंकार ढेंकारल  
1.0768 ढेंगर ढेंगरल  ढेंगरावल 
1.0769 ढेलवस ढेलवसल  
1.0770 ढो ढोअल ढोआयल ढोआवल 
1.0771 तंगच तंगचल  
1.0772 तंगड़ तंगड़ल  तंगड़ावल तंगड़वावल
1.0773 तउँस तउँसल  
1.0774 तउल तउलल तउलायल तउलावल तउलवावल
1.0775 तकछ तकछल तकछायल तकछावल तकछवावल
1.0776 तक  तकल  तकावल 
1.0777 तज तजल  तजवावल
1.0778 तड़ँग तड़ँगल  
1.0779 तड़क तड़कल  तड़कावल तड़कवावल
1.0780 तड़प तड़पल  तड़पावल 
1.0781 ततार ततारल  ततरवावल
1.0782 तनक तनकल  
1.0783 तफान तफानल  
1.0784 तमक तमकल  तमकावल तमकवावल
1.0785 तमस तमसल तमसायल तमसावल 
1.0786 तरख तरखल  तरखावल 
1.0787 तरप तरपल  
1.0788 तरवास तरवासल  
1.0789 तरस तरसल  तरसावल 
1.0790 तरास तरासल  
1.0791 तरेर तरेरल तरेरायल 
1.0792 तलछ तलछल तलछायल तलछावल तलछवावल
1.0793 तलफ तलफल  
1.0794 तल तलल तलायल तलावल तलवावल
1.0795 तलासल तलासल  तलसवावल
1.0796 तसील तसीलल तसीलायल तसीलावल तसीलवावल
1.0797 ताक (तक) ताकल (तकल)  
1.0798 ताड़ ताड़ल  
1.0799 ताम तामल  तमावल तमवावल
1.0800 तिनक तिनकल  
1.0801 तिरख तिरखल तिरखायल तिरखावल 
1.0802 तिरमिछ तिरमिछल  
1.0803 तिर तिरल  
1.0804 तिलक तिलकल  
1.0805 तीत तीतल  तितावल तितवावल
1.0806 तीर तीरल तिरायल तिरावल तिरवावल
1.0807 तु तुअल  
1.0808 तुकार तुकारल  
1.0809 तुठ तुठल  तुठावल 
1.0810 तुन तुनल तुनायल तुनावल तुनवावल
1.0811 तुरप तुरपल  
1.0812 तुर (तूर) तुरल (तूरल) तुरायल तुरावल तुरवावल
1.0813 तुल तुलल तुलायल तुलावल तुलवावल
1.0814 तू (तु) तूअल (तुअल)  
1.0815 तूठल (तुठल) तूठल (तुठल)  
1.0816 तूड़ल तूड़ल  
1.0817 तून (तुन) तूनल (तुनल) तुनायल तुनावल तुनवावल
1.0818 तूमल तूमल  
1.0819 तूर (तुर) तूरल (तुरल) तुरायल तुरावल तुरवावल
1.0820 तूल (तुल) तूलल (तुलल)  
1.0821 तेआग तेआगल  तेअगवावल
1.0822 तेखार तेखारल  तेखरावल तेखरवावल
1.0823 तेज (तज) तेजल (तजल)  तेजवावल
1.0824 तेबर तेबरल  
1.0825 तेहर तेहरल  तेहरावल
1.0826 तेहल तेहलल  
1.0827 तैर तैरल  
1.0828 तोख तोखल  
1.0829 तोड़ तोड़ल तोड़ायल तोड़ावल तोड़वावल
1.0830 तोप तोपल तोपायल  तोपवावल
1.0831 तौंस (तउँस) तौंसल (तउँसल)  
1.0832 थंभ थंभल  थंभावल थंभवावल
1.0833 थउँस थउँसल  थउँसावल थउँसवावल
1.0834 थकच थकचल  थकचावल थकचवावल
1.0835 थकर थकरल  थकरवावल
1.0836 थक  थकल  थकावल 
1.0837 थकुच (थकच) थकुचल (थकचल)  
1.0838 थथम थथमल  
1.0839 थपक थपकल  थपकावल 
1.0840 थाप थापल  थपावल थपवावल
1.0841 थपेड़ थपेड़ल  
1.0842 थरभस थरभसल थरभसायल थरभसावल 
1.0843 थर थरल  थरावल थरवावल
1.0844 थलक थलकल  
1.0845 थसक  थसकल  थसकावल 
1.0846 थसर थसरल थसरायल थसरावल 
1.0847 थहम थहमल  
1.0848 थहर थहरल थहरायल थहरावल 
1.0849 थांभ (थंभ) थांभल (थंभल)  
1.0850 थाक थाकल (= ढेर लगाना)  थकावल थकवावल
1.0851 थाम थामल  
1.0852 थाह थाहल  थहावल थहवावल
1.0853 थिर थिरल थिरायल थिरावल 
1.0854 थिरक थिरकल  थिरकवावल 
1.0855 थु थुअल थुआयल थुआवल 
1.0856 थुकर थुकरल  
1.0857 थूक थूकल  थुकावल थुकवावल
1.0858 थून थूनल  
1.0859 थूर थूरल थुरायल थुरावल थुरवावल
1.0860 थेघ थेघल  
1.0861 थोकच थोकचल  
1.0862 थोप थोपल  थोपावल थोपवावल
1.0863 थौंस थौंसल  थौंसावल थौंसवावल
1.0864 थौंकच थौंकचल  
1.0865 दंड दंडल  दंडावल दंडवावल
1.0866 दाँव दाँवल  दँवावल दँववावल
1.0867 दउग दउगल  दउगावल दउगवावल
1.0868 दगध दगधल  दगधावल दगधवावल
1.0869 दचक दचकल  दचकावल 
1.0870 ददर ददरल ददरायल 
1.0871 दफान दफानल  
1.0872 दबक दबकल  दबकावल दबकवावल
1.0873 दबार दबारल  दबरवावल
1.0874 दबोच दबोचल  
1.0875 दबोर दबोरल  दबोरवावल
1.0876 दमक दमकल  
1.0877 दमार दमारल  
1.0878 दरकच दरकचल  दरकचवावल
1.0879 दरक दरकल  दरकावल दरकवावल
1.0880 दरप दरपल  
1.0881 दरर दररल  
1.0882 दर दरल  दरावल दरवावल
1.0883 दलक दलकल  दलकावल दलकवावल
1.0884 दवँक दवँकल  दवँकावल 
1.0885 दास (डास) दासल (डासल)  दसावल दसवावल
1.0886 दहँज दहँजल  दहँजावल दहँजवावल
1.0887 दहक दहकल  दहकावल दहकवावल
1.0888 दहपट दहपटल  
1.0889 दह दहल दहायल दहावल दहवावल
1.0890 दहल दहलल  दहलावल दहलवावल
1.0891 दहाड़ दहाड़ल  
1.0892 दहाद दहादल  
1.0893 दाँड़ दाँड़ल  
1.0894 दाँत दाँतल  
1.0895 दाह दाहल  दहावल दहवावल
1.0896 दुख दुखल  दुखावल दुखवावल
1.0897 दुगुन दुगुनल  
1.0898 दुतकार दुतकारल  
1.0899 दुबक (दबक) दुबकल (दबकल)  
1.0900 दुमाठ दुमाठल  
1.0901 दुर दुरल  
1.0902 दुक दुलकल  
1.0903 दुलार दुलारल  
1.0904 दुस (दूस) दुसल (दूसल) दुसायल दुसावल दुसवावल
1.0905 दूम दूमल  
1.0906 दूस दूसल दुसायल दुसावल दुसवावल
1.0907 दूह दूहल दुहायल दुहावल दुहवावल
1.0908 देख देखल  देखावल देखवावल
1.0909 दे देवल  देवावल 
1.0910 दोखड़ दोखड़ल  
1.0911 दोख दोखल  
1.0912 दोगुन दोगुनल  
1.0913 दोद दोदल  
1.0914 दोमठ (दोमाठ) दोमठल (दोमाठल)  
1.0915 दोम दोमल दोमायल दोमावल दोमवावल
1.0916 दोमाठ (दोमठ) दोमाठल (दोमठल)  
1.0917 दोल दोलल  दोलावल दोलवावल
1.0918 दोहल दोहलल  
1.0919 दौंच दौंचल  
1.0920 दौग (दउग, धउग) दौगल (दउगल, धउगल)  दौगवावल
1.0921 धंगच धंगचल धंगचायल धंगचावल 
1.0922 धंघोर धंघोरल  
1.0923 धँसड़ धँसड़ल  
1.0924 धँस धँसल  धँसावल धँसवावल
1.0925 धँसोर धँसोरल धँसोरायल धँसोरावल धँसोरवावल
1.0926 धउग धउगल  
1.0927 धकाड़ धकाड़ल  
1.0928 धकेल धकेलल  धकेलवावल
1.0929 धड़क धड़कल  
1.0930 धतकार धतकारल  
1.0931 धनेठ (धुनेठ) धनेठल (धुनेठल)  
1.0932 धबर धबरल  धबरवावल
1.0933 धमक धमकल  धमकावल 
1.0934 धमस धमसल  
1.0935 धरधर धरधरल  
1.0936 धर धरल धरायल  धरावल धरवावल
1.0937 धहक धहकल  
1.0938 धांग धांगल धंगायल धंगावल धंगवावल
1.0939 धाँस धाँसल  
1.0940 धाग धागल  धगावल धगवावल
1.0941 धार धारल  
1.0942 धाव धावल धिंकावल धिंकवावल
1.0943 धिंक धिंकल  
1.0944 धिंप धिंपल  धिंपावल धिंपवावल
1.0945 धिरकार धिरकारल  
1.0946 धीक (धिंक) धीकल (धिंकल)  
1.0947 धुंक धुंकल धुंकायल धुंकावल धुंकवावल
1.0948 धुंधकार धुंधकारल  
1.0949 धुतकार धुतकारल  
1.0950 धुन धुनल धुनायल धुनावल धुनवावल
1.0951 धुनेठ धुनेठल धुनेठायल धुनेठावल धुनेठवावल
1.0952 धुप धुपल  
1.0953 धरेठ धरेठल  धरेठवावल
1.0954 धूंक (धुंक) धूंकल (धुंकल)  
1.0955 धूप धूपल  
1.0956 धेआव धेआवल  
1.0957 धोखर धोखरल  
1.0958 धो धोवल धोवायल धोवावल 
1.0959 धौंक धौंकल  
1.0960 धौंज धौंजल  
1.0961 धौग धौगल  धौगावल धौगवावल
1.0962 नकार नकारल  नकरवावल
1.0963 नच (नाच) नचल (नाचल)  नचावल नचवावल
1.0964 नछोड़ नछोड़ल  
1.0965 नट नटल  
1.0966 नमर नमरल  
1.0967 नम नमल  नमावल 
1.0968 नराज नराजल  
1.0969 नव (नेव) नवल (नेवल)  नवावल 
1.0970 नाच (नच) नाचल (नचल)  
1.0971 नाथ नाथल नथायल नथावल नथवावल
1.0972 नाप  नापल  नपायल नपावल नपवावल
1.0973 ना नावल  
1.0974 नास नासल  नसावल नसवावल
1.0975 निंघट निंघटल निंघटायल निंघटावल 
1.0976 निकर (निक) निकरल (निकलल)  निकरवावल
1.0977 निकल निकलल  
1.0978 निखोर निखोरल  
1.0979 निगल  निगलल  निगलायल 
1.0980 निछड़ निछड़ल  निछड़वावल
1.0981 निछोर निछोरल  
1.0982 निझर निझरल  
1.0983 निनवास निनवासल  
1.0984 निपज निपजल  निपजावल 
1.0985 निप निपल  निपवावल
1.0986 निपोर निपोरल  
1.0987 निबट निबटल  
1.0988 निभ निभल  निभावल 
1.0989 निरख निरखल  
1.0990 निरेख (निरख) निरेखल (निरखल)  
1.0991 निवार निवारल  
1.0992 निसार निसारल  
1.0993 निहँस निहँसल  निहँसावल 
1.0994 निहार निहारल  
1.0995 निहुँक निहुँकल  
1.0996 निहुँछ निहुँछल  
1.0997 निहुर निहुरल  निहुरावल 
1.0998 नेओत नेओतल नेओतायल नेओतावल नेओतवावल
1.0999 नेट (लेट) नेटल (लेटल) नेटायल नेटावल नेटवावल
1.1000 नेम नेमल नेमायल नेमावल नेमवावल
1.1001 नेवत (नेओत) नेवतल (नेओतल)  
1.1002 नेवार नेवारल  
1.1003 नेस नेसल  नेसावल नेसवावल
1.1004 नोच नोचल  नोचवावल
1.1005 पंजोठ पंजोठल  
1.1006 पंजोड़ पंजोड़ल  
1.1007 पड़ोव पड़ोवल  
1.1008 पँवर पँवरल  
1.1009 पइँच पइँचल पइँचायल पइँचावल 
1.1010 पइठ पइठल  पइठावल पइठवावल
1.1011 पइनाठ पइनाठल  
1.1012 पकछ पकछल  
1.1013 पकट पकटल  
1.1014 पकड़ पकड़ल पकड़ायल पकड़ावल पकड़वावल
1.1015 पक पकल  पकावल पकवावल
1.1016 पकस पकसल  
1.1017 पग (पगाय) पगल (पगायल)  
1.1018 पघिल (पिघल) पघिलल (पिघलल)  
1.1019 पचक पचकल  पचकावल पचकवावल
1.1020 पच पचल पचावल 
1.1021 पचार पचारल  
1.1022 पछड़ पछड़ल पछड़ायल पछड़ावल पछड़वावल
1.1023 पछाड़ पछाड़ल  
1.1024 पछान पछानल  
1.1025 पछोर पछोरल  
1.1026 पज पजल  पजावल पजवावल
1.1027 पजह पजहल  
1.1028 पजार पजारल  
1.1029 पझुर पझुरल  
1.1030 पटक पटकल पटकायल पटकावल पटकवावल
1.1031 पट पटल  पटावल पटवावल
1.1032 पटवट पटवटल  
1.1033 पड़क पड़कल  पड़कावल पड़कवावल
1.1034 पड़तार पड़तारल  
1.1035 पड़ोर पड़ोरल  
1.1036 पढ़ पढ़ल  पढ़ावल पढ़वावल
1.1037 पतहर पतहरल  
1.1038 पतह पतहल  
1.1039 पथर पथरल पथरायल पथरावल पथरवावल
1.1040 पधार पधारल  
1.1041 पनक (पिनक) पनकल (पिनकल)  
1.1042 पनप पनपल  पनपावल 
1.1043 परक (परिक) परकल (परिकल)  परकावल परकवावल
1.1044 परख परखल परखायल 
1.1045 परघट परघटल  
1.1046 परतीत परतीतल  
1.1047 परतेज परतेजल  
1.1048 परबोध परबोधल  
1.1049 पर परल परायल  परवावल
1.1050 परस (परोस) परसल (परोसल)  
1.1051 परिक (परक) परिकल (परकल)  परिकावल परिकवावल
1.1052 परिछ परिछल  
1.1053 परेख परेखल  परेखवावल
1.1054 पलछ पलछल  
1.1055 पलट पलटल  पलटावल पलटवावल
1.1056 पल पलल  पलवावल
1.1057 पलह (पतह) पलहल (पतहल)  
1.1058 पस पसल  पसावल पसवावल
1.1059 पसवट पसवटल  
1.1060 पसीज पसीजल  पसीजावल 
1.1061 पसीझ पसीझल  पसीझावल 
1.1062 पहँट पहँटल  
1.1063 पहँठ पहँठल  
1.1064 पहँड़ पहँड़ल  
1.1065 पहँथ पहँथल  
1.1066 पहचान पहचानल  पहचनावल पहचनवावल
1.1067 पहिर पहिरल  पहिरावल पहिरवावल
1.1068 पहुँच पहुँचल  पहुँचावल पहुँचवावल
1.1069 पांग पांगल  
1.1070 पांज पांजल  
1.1071 पाग पागल  
1.1072 पाछ पाछल  पछवावल
1.1073 पाट पाटल  
1.1074 पाथ पाथल  
1.1075 पाद पादल  
1.1076 पार पारल  
1.1077 पाल पालल  
1.1078 पा पावल  पवावल 
1.1079 पिहुँक पिहुँकल  
1.1080 पिआस पिआसल  
1.1081 पिचुट पिचुटल  
1.1082 पिनक पिनकल  
1.1083 पिलक पिलकल  
1.1084 पींच पींचल  
1.1085 पी पीअल  पिआवल पिलवावल
1.1086 पीक पीकल  
1.1087 पीस  पीसल  पिसायल पिसावल पिसवावल
1.1088 पुंग पुंगल  पुंगावल पुंगवावल
1.1089 पुकट पुकटल  
1.1090 पुकार पुकारल  
1.1091 पुचकार पुचकारल  
1.1092 पुलट पुलटल  
1.1093 पूछ पूछल  पुछवावल
1.1094 पूज पूजल पुजायल पुजावल पुजवावल
1.1095 पूर पूरल  पुरावल पुरवावल
1.1096 पेन्ह पेन्हल पेन्हायल पेन्हावल पेन्हवावल
1.1097 पेर पेरल पेरायल पेरावल पेरवावल
1.1098 पेल पेलल  
1.1099 पेस पेसल  पेसवावल
1.1100 पैठ पैठल पैठावल 
1.1101 पैनाठ पैनाठल  
1.1102 पैर पैरल  पैरवावल
1.1103 पैस पैसल  पैसवावल
1.1104 पोंछ पोंछल पोंछायल पोंछावल पोंछवावल
1.1105 पोट पोटल  
1.1106 पोढ़ पोढ़ल  
1.1107 पोत पोतल  
1.1108 पोर पोरल  
1.1109 पो पोवल  
1.1110 पोस पोसल पोसायल पोसावल पोसवावल
1.1111 पोह पोहल पोहायल पोहावल 
1.1112 पौढ़ पौढ़ल  
1.1113 फउँक फउँकल  फउँकावल फउँकवावल
1.1114 फचकार फचकारल  
1.1115 फटकार फटकारल  
1.1116 फटक फटकल  फटकावल फटकवावल
1.1117 फट (फाट) फटल (फाटल)  
1.1118 फड़क फड़कल  
1.1119 फदक फदकल  
1.1120 फनक फनकल  
1.1121 फफक फफकल  
1.1122 फबद फबदल  
1.1123 फर फरल  
1.1124 फलक फलकल  फलकावल 
1.1125 फल फलल  
1.1126 फलांघ फलांघल  
1.1127 फस (फँस) फसल (फँसल)  फसावल फसवावल
1.1128 फहर फहरल फहरायल फहरावल 
1.1129 फाँक फाँकल  फँकावल फँकवावल
1.1130 फाँद फाँदल  फँदवावल
1.1131 फाट (फट) फाटल (फटल)  
1.1132 फाड़ फाड़ल  फड़वावल
1.1133 फान फानल  फनावल फनवावल
1.1134 फार (फाड़) फारल (फाड़ल) फरायल फरावल फरवावल
1.1135 फाब फाबल  
1.1136 फिंचकार फिंचकारल  
1.1137 फिर फिरल  फिरावल फिरवावल
1.1138 फिसल फिसलल  
1.1139 फींच फींचल फिंचायल फिंचावल फिंचवावल
1.1140 फुटक फुटकल  फुटकावल 
1.1141 फुदक फुदकल  
1.1142 फुर फुरल फुरायल 
1.1143 फुरहेर फुरहेरल  
1.1144 फुलहर फुलहरल  
1.1145 फुसक फुसकल  
1.1146 फुहेर फुहेरल  
1.1147 फूँक  फूँकल  फुँकायल फुँकावल फुँकवावल
1.1148 फूज फूजल  
1.1149 फूट फूटल  
1.1150 फूल फूलल फुलायल फुलावल फुलवावल
1.1151 फेंकर फेंकरल  
1.1152 फेंक फेंकल फेंकायल फेंकावल फेंकवावल
1.1153 फेंट फेंटल फेंटायल फेंटावल 
1.1154 फेर फेरल  फेरावल 
1.1155 फेस फेसल  
1.1156 फैल फैलल  फैलावल फैलवावल
1.1157 फोंकर फोंकरल  
1.1158 फोंक फोंकल फोंकायल 
1.1159 फोंफकार फोंफकारल  
1.1160 फोंफड़ फोंफड़ल  
1.1161 फोड़ फोड़ल फोड़ायल  फोड़ावल 
1.1162 फोफकार फोफकारल  
1.1163 फोर फोरल फोरायल फोरावल फोरवावल
1.1164 फौंक फौंकल फौंकायल फौंकावल 
1.1165 बइठ बइठल  बइठावल बइठवावल
1.1166 बउँस बउँसल  
1.1167 बक बकल  बकावल बकवावल
1.1168 बकस बकसल  बकसावल 
1.1169 बकलड़ बकलड़ल  
1.1170 बकुच बकुचल  
1.1171 नकोट नकोटल  
1.1172 बखन बखनल  बखनवावल
1.1173 बखोर बखोरल  
1.1174 बगद बगदल  
1.1175 बगेद बगेदल  
1.1176 बघार बघारल  
1.1177 बजक बजकल  
1.1178 बजड़ बजड़ल  
1.1179 बज बजल  बजावल बजवावल
1.1180 बजाड़ बजाड़ल  
1.1181 बझ बझल  बझावल बझवावल
1.1182 बटह बटहल  
1.1183 बटोर बटोरल बटोरायल  बटोरवावल
1.1184 बढ़ बढ़ल  बढ़ावल बढ़वावल
1.1185 बथ बथल  
1.1186 बदक बदकल  
1.1187 बदग बदगल  
1.1188 बाँध  बाँधल  बँधावल बँधवावल
1.1189 बदल बदलल  बदलावल बदलवावल
1.1190 बध बधल  बधावल बधवावल
1.1191 बन बनल  बनावल बनवावल
1.1192 बनिज बनिजल  
1.1193 बमक बमकल  बमकावल 
1.1194 बरक बरकल  बरकावल 
1.1195 बरख बरखल  बरखावल 
1.1196 बरज बरजल  बरजवावल
1.1197 बरत बरतल  
1.1198 बरतार बरतारल  
1.1199 बरबर बरबरल बरबरायल 
1.1200 बरर बररल  
1.1201 बर बरल बरायल बरावल बरवावल
1.1202 बरस बरसल  बरसावल 
1.1203 बलक बलकल  
1.1204 बवंड बवंडल  
1.1205 बस बसल बसायल बसावल बसवावल
1.1206 बहक बहकल  बहकावल बहकवावल
1.1207 बहट बहटल  
1.1208 बह बहल बहायल बहावल 
1.1209 बहल बहलल  बहलावल
1.1210 बहस बहसल  
1.1211 बहार बहारल  
1.1212 बहुर बहुरल  
1.1213 बाँच बाँचल  
1.1214 बा बावल बवायल बवावल 
1.1215 बाछ बाछल  बछवावल
1.1216 बाज बाजल  
1.1217 बाफ बाफल बफावल बफवावल
1.1218 बास बासल  
1.1219 बाह बाहल  
1.1220 बिआह बिआहल  
1.1221 बिक बिकल  बिकावल बिकवावल
1.1222 बिखमाद बिखमादल  
1.1223 बिखर बिखरल बिखरायल 
1.1224 बिखाद बिखादल  
1.1225 बिग (बीग) बिगल (बीगल) बिगायल बिगावल बिगवावल
1.1226 बिगाड़ बिगाड़ल  
1.1227 बिचक बिचकल  बिचकावल 
1.1228 बिचर बिचरल  बिचरवावल
1.1229 बिचल बिचलल  बिचलावल 
1.1230 बिचार बिचारल  
1.1231 बिछ बिछल  बिछावल बिछवावल
1.1232 बिछुड़ बिछुड़ल  बिछुड़ावल 
1.1233 बिछुल बिछुलल  
1.1234 बितार (बरतार) बितारल (बरतारल)  
1.1235 बितोत बितोतल  
1.1236 बिथर बिथरल  बिथारल 
1.1237 बिदक बिदकल  बिदकावल 
1.1238 बिदग बिदगल  बिदगावल 
1.1239 बिदाह बिदाहल  
1.1240 बिदुर बिदुरल बिदुरायल 
1.1241 बिदोर बिदोरल बिदोरायल बिदोरावल बिदोरवावल
1.1242 बिधुक बिधुकल  बिधुकावल 
1.1243 बिधुन बिधुनल बिधुनायल 
1.1244 बिन बिनल बिनायल बिनावल बिनवावल
1.1245 बिरम बिरमल  बिरमावल 
1.1246 बिराज बिराजल  
1.1247 बिख बिलखल  बिलखावल 
1.1248 बिलग बिलगल  बिलगावल 
1.1249 बिलट बिलटल बिलटायल 
1.1250 बिलप बिलपल  
1.1251 बिलम बिलमल बिलमायल बिलमावल 
1.1252 बिलस बिलसल  
1.1253 बिसमाद बिसमादल  
1.1254 बीग (बिग) बीगल (बिगल)  
1.1255 बीट बीटल  
1.1256 बीढ़ बीढ़ल  
1.1257 बीत बीतल  बितावल 
1.1258 बीन (बिन) बीनल (बिनल)  
1.1259 बीन्ह बीन्हल  
1.1260 बुझ बुझल बुझायल बुझावल 
1.1261 बुत बुतल  बुतावल बुतवावल
1.1262 बुन बुनल बुनायल बुनावल बुनवावल
1.1263 बुमक (बमक) बुमकल (बमकल)  
1.1264 बुल बुलल  बुलावल बुलवावल
1.1265 बूक बूकल  बुकावल बुकवावल
1.1266 बूड़ बूड़ल  बुड़ावल बुड़वावल
1.1267 बून (बुन) बूनल (बुनल)  
1.1268 बेंच बेंचल  बेंचवावल
1.1269 बेंढ़ बेंढ़ल  
1.1270 बेंवच बेंवचल  
1.1271 बेआप बेआपल  
1.1272 बेध बेधल बेधायल बेधावल बेधवावल
1.1273 बेर बेरल  बेरावल 
1.1274 बेल बेलल  बेलावल बेलवावल
1.1275 बेसाह बेसाहल  बेसहवावल
1.1276 बैठ बैठल  
1.1277 बो बोअल (बोवल) बोआयल बोआवल 
1.1278 बोकर बोकरल  
1.1279 बोज बोजल  
1.1280 बोझ बोझल  बोझवावल
1.1281 बोढ़ (बाढ़) बोढ़ल (बाढ़ल)  बोढ़वावल
1.1282 बोत बोतल  
1.1283 बोथ (बोत) बोथल (बोतल) बोथायल बोथावल बोथवावल
1.1284 बोध बोधल  
1.1285 बोर बोरल  
1.1286 बोल बोलल  बोलावल बोलवावल
1.1287 बौंडेर बौंडेरल  
1.1288 बौंस बौंसल  
1.1289 बौख बौखल बौखलायल बौखलावल 
1.1290 बौर बौरल बौरायल 
1.1291 भांड (?) भांडल (?)  
1.1292 भंगठ भंगठल  
1.1293 भंज भंजल  भंजावल 
1.1294 भंभोर भंभोरल भंभोरायल 
1.1295 भकठ भकठल  भकठावल 
1.1296 भकोस भकोसल  भकोसावल भकोसवावल
1.1297 भख भखल  भखावल भखवावल
1.1298 भचक भचकल  
1.1299 भच्छ भच्छल  
1.1300 भज भजल  
1.1301 भटक भटकल  भटकावल 
1.1302 भठ भठल भठायल भठावल 
1.1303 भड़क भड़कल  भड़कावल 
1.1304 भथ भथल  भथावल भथवावल
1.1305 भदार भदारल  भदरवावल
1.1306 भनक भनकल  
1.1307 भन भनल भनायल 
1.1308 भभक भभकल  भभकावल 
1.1309 भभद भभदल  
1.1310 भभर भभरल  
1.1311 भभस भभसल  
1.1312 भरक भरकल  भरकावल भरकवावल
1.1313 भरम भरमल भरमायल भरमावल 
1.1314 भर भरल भरायल भरावल भरवावल
1.1315 भस भसल  भसावल 
1.1316 भहर भहरल भहरायल 
1.1317 भांज भांजल  
1.1318 भाँड़ भाँड़ल  
1.1319 भाग भागल  भगावल भगवावल
1.1320 भाठ भाठल  
1.1321 भाप भापल  
1.1322 भाफ भाफल  भफावल 
1.1323 भाल भालल  
1.1324 भा भावल  
1.1325 भास भासल  
1.1326 भिंज (भींज)  भिंजल (भींजल)  भिंजावल भिंजवावल
1.1327 भिड़क भिड़कल  भिड़कावल भिड़कवावल
1.1328 भिड़ भिड़ल  भिड़वावल
1.1329 भितार भितारल  
1.1330 भिनक भिनकल  
1.1331 भिरक (भिड़क)  भिरकल (भिड़कल)  भिरकावल 
1.1332 भिर (भिड़) भिरल (भिड़ल)  
1.1333 भींज (भिंज) भींजल (भिंजल)  
1.1334 भीड़ भीड़ल  
1.1335 भुकड़ भुकड़ल  
1.1336 भुखास भुखासल  
1.1337 भुगत भुगतल  
1.1338 भुड़ेट भुड़ेटल  
1.1339 भुनक (भनक) भुनकल (भनकल)  
1.1340 भुभत भुभतल  भुभतावल 
1.1341 भुरुक भुरुकल  
1.1342 भुरेट भुरेटल  
1.1343 भूंज भूंजल भुंजायल भुंजावल भुंजवावल
1.1344 भूक भूकल  भुकावल 
1.1345 भूख भूखल  
1.1346 भूल भूलल भुलायल भुलावल भुलवावल
1.1347 भेंट भेंटल भेंटायल  भेंटवावल
1.1348 भेंव (भेव) भेंवल (भेवल)  
1.1349 भेआर भेआरल  भेअरवावल
1.1350 भेज भेजल  भेजावल भेजवावल
1.1351 भेद भेदल भेदायल  भेदवावल
1.1352 भे (भें) भेवल (भेंवल)  
1.1353 भोंक भोंकल  
1.1354 भोकर भोकरल  
1.1355 भोग भोगल  भोगावल भोगवावल
1.1356 भौंक भौंकल  भौंकवावल
1.1357 मँख मँखल  
1.1358 मँड़क मँड़कल  मँड़कावल
1.1359 मइँज मइँजल  मइँजावल मइँजवावल
1.1360 मइँस मइँसल  मइँसावल मइँसवावल
1.1361 मउर  मउरल  मउरायल 
1.1362 मउल मउलल मउलायल 
1.1363 मख मखल  मखवावल
1.1364 मचक मचकल  मचकावल 
1.1365 मच मचल  मचावल मचवावल
1.1366 मचल मचलल  मचलवावल
1.1367 मचोड़ मचोड़ल  
1.1368 मचोर मचोरल मचोरायल मचोरावल मचोरवावल
1.1369 मटक  मटकल  मटकावल 
1.1370 मठ मठल  
1.1371 मढ़ मढ़ल  मढ़वावल
1.1372 मत (मात) मतल (मातल) मतायल मतावल मतवावल
1.1373 मथ मथल मथायल मथावल मथवावल
1.1374 ममस ममसल  
1.1375 ममोर ममोरल ममोरायल ममोरावल ममोरवावल
1.1376 मड़ोर मड़ोरल  
1.1377 मलक मलकल  मलकावल 
1.1378 मल मलल मलायल मलावल मलवावल
1.1379 मलोल मलोलल  
1.1380 मसक मसकल  मसकावल 
1.1381 मसल मसलल  मसलवावल
1.1382 मसूस (मसोस) मसूसल (मसोसल)  
1.1383 महँक महँकल  महँकावल 
1.1384 माँक माँकल  
1.1385 माँख माँखल  
1.1386 मांग मांगल  मंगावल मंगवावल
1.1387 मांत (मात) मांतल (मातल)  
1.1388 मात (मत) मातल (मतल)  
1.1389 मान मानल  
1.1390 मिंज  मिंजल   मिंजवावल
1.1391 मिंझ मिंझल मिंझायल मिंझावल 
1.1392 मिटक मिटकल  मिटकावल 
1.1393 मिट मिटल  मिटावल 
1.1394 मिल मिलल  मिलावल मिलवावल
1.1395 मुंद मुंदल  
1.1396 मु मुअल  मुआवल 
1.1397 मुकर मुकरल  
1.1398 मुचक मुचकल  
1.1399 मुड़क (मुरक) मुड़कल (मुरकल)  
1.1400 मुड़ मुड़ल मुड़ायल मुड़ावल मुड़वावल
1.1401 मूत मूतल  मुतावल मुतवावल
1.1402 मुरक मुरकल  
1.1403 मूंद मूंदल  
1.1404 मूअ (मुअ) मूअल (मुअल)  
1.1405 मून मूनल मुनायल मुनावल मुनवावल
1.1406 मूस मूसल  मुसावल मुसवावल
1.1407 मेट मेटल मेटायल मेटावल 
1.1408 मेल्हार मेल्हारल  
1.1409 मोअ (मोव) मोअल (मोवल)  
1.1410 मोचर (मचोर) मोचरल (मचोरल)  मोचरवावल
1.1411 मोच मोचल  
1.1412 मोद मोदल  
1.1413 मोरचमोर मोरचमोरल  
1.1414 मोर मोरल मोरायल मोरावल मोरवावल
1.1415 मो मोवल (मोअल)  
1.1416 मोह मोहल मोहायल 
1.1417 मौर  मौरल  मौरायल 
1.1418 मौल (मउल) मौलल (मउलल)  
1.1419 रंग रंगल रंगायल रंगावल रंगवावल
1.1420 रकट रकटल  रकटावल रकटवावल
1.1421 रख रखल रखायल रखावल रखवावल
1.1422 रगड़ रगड़ल रगड़ायल रगड़ावल रगड़वावल
1.1423 रगेद रगेदल  रगेदवावल
1.1424 रच रचल  रचावल रचवावल
1.1425 रज रजल  
1.1426 रट रटल  रटावल रटवावल
1.1427 रत रतल रतायल 
1.1428 रपेट रपेटल रपेटायल रपेटावल रपेटवावल
1.1429 रमक रमकल  
1.1430 रम रमल  रमावल रमवावल
1.1431 रव रवल  
1.1432 रस रसल  
1.1433 रह रहल  
1.1434 रहस (हस) रहसल (लहसल)  
1.1435 रांभ (रंभाय) रांभल (रंभायल)  
1.1436 राख राखल  
1.1437 राग रागल  
1.1438 राज राजल  
1.1439 रात रातल  
1.1440 रान्ह (रांध) रान्हल (रांधल)  
1.1441 रास (रेस) रासल (रेसल)  
1.1442 रिस रिसल रिसायल रिसावल रिसवावल
1.1443 रीझ रीझल रिझायल रिझावल रिझवावल
1.1444 रीत रीतल रितायल रितावल 
1.1445 रीन्ह (रान्ह, रांध) रीन्हल (रान्हल, रांधल) रिन्हायल रिन्हावल रिन्हवावल
1.1446 रीठ रीठल  
1.1447 रीस (रिस) रीसल (रिसल)  
1.1448 रुक रुकल  रुकावल रुकवावल
1.1449 रुठ रुठल  रुठावल रुठवावल
1.1450 रुनक रुनकल  
1.1451 रुस रुसल  रुसावल रुसवावल
1.1452 रुह रुहल  
1.1453 रूंद (रौंद) रूंदल (रौंदल)  
1.1454 रूंध रूंधल  
1.1455 रूच रूचल  
1.1456 रूठ (रुठ) रूठल (रुठल)  
1.1457 रूस (रुस) रूसल (रुसल)  
1.1458 रूह रूहल  
1.1459 रूक (रेंक) रूकल (रेंकल)  
1.1460 रेंक रेंकल  
1.1461 रेंग रेंगल  रेंगावल रेंगवावल
1.1462 रेंड़ रेंड़ल  
1.1463 रेंढ़ (रेंड़) रेंढ़ल (रेंड़ल)  
1.1464 रेत रेतल रेतायल रेतावल रेतवावल
1.1465 रेल रेलल रेलायल रेलावल रेलवावल
1.1466 रे रेवल  
1.1467 रेस रेसल रेसायल रेसावल रेसवावल
1.1468 रो रोअल  रोआवल 
1.1469 रोख (रोस) रोखल (रोसल) रोखायल रोखावल 
1.1470 रोप रोपल रोपायल रोपावल रोपवावल
1.1471 रोम रोमल  रोमावल रोमवावल
1.1472 रो रोवल  
1.1473 रौंक रौंकल  
1.1474 रौंद रौंदल रौंदायल रौंदावल 
1.1475 लंगड़ (लंगड़ा) लंगड़ल (लंगड़ायल)  
1.1476 लंघ (लांघ) लंघल (लांघल)  लंघावल लंघवावल
1.1477 लउक (लौक) लउकल (लौकल)  लउकावल लउकवावल
1.1478 लख लखल लखायल लखावल लखवावल
1.1479 लखेद (रगेद) लखेदल (रगेदल)  
1.1480 लग लगल  लगावल लगवावल
1.1481 लचक लचकल  लचकावल लचकवावल
1.1482 लच लचल  लचवावल
1.1483 लटक लटकल  लटकावल लटकवावल
1.1484 लट लटल  लटावल 
1.1485 लड़ लड़ल लड़ायल लड़ावल लड़वावल
1.1486 लताड़ लताड़ल  
1.1487 लथर लथरल  
1.1488 लथाड़ (लथेड़) लथाड़ल (लथेड़ल)  
1.1489 लदक लदकल  
1.1490 लप लपल  लपावल लपवावल
1.1491 लपेट लपेटल लपेटायल लपेटावल लपेटवावल
1.1492 लफार लफारल  
1.1493 लभेर लभेरल लभेरायल लभेरावल लभेरवावल
1.1494 लमर लमरल  लमरावल लमरवावल
1.1495 लम लमल  
1.1496 लरक (लटक) लरकल (लटकल)  लरकावल 
1.1497 लरज लरजल  
1.1498 ललक (लिलक) ललकल (लिलकल)  ललकावल 
1.1499 ललकार ललकारल  
1.1500 ललच ललचल  ललचावल 
1.1501 लसक लसकल  लसकावल 
1.1502 लस लसल  
1.1503 लहक लहकल  लहकावल लहकवावल
1.1504 लहर लहरल  लहरायल लहरावल
1.1505 लह लहल  लहवावल
1.1506 लहस लहसल  लहसावल 
1.1507 लांघ (लंघ) लांघल (लंघल)  
1.1508 लांभ लांभल  
1.1509 लाज लाजल  
1.1510 लाड़ लाड़ल  
1.1511 लाम्ह लाम्हल  
1.1512 लार लारल  
1.1513 ला लावल  
1.1514 लाह लाहल  
1.1515 लिंगल (निंगल)  लिंगलल (निंगलल)  लिंगलावल 
1.1516 लिख लिखल  लिखावल लिखवावल
1.1517 लिपट लिपटल लिपटायल लिपटावल लिपटवावल
1.1518 लिलक (ललक) लिलकल (ललकल)  
1.1519 लिलकार लिलकारल  
1.1520 लिलच (ललच) लिलचल (ललचल)  लिलचावल 
1.1521 लीप लीपल लिपायल लिपावल लिपवावल
1.1522 लील लीलल  
1.1523 लुंडल लुंडल  
1.1524 लुआठ लुआठल  
1.1525 लुक लुकल  लुकावल लुकवावल
1.1526 लुचक लुचकल  
1.1527 लुझक (लुचक) लुझकल (लुचकल)  
1.1528 लुझ लुझल  लुझावल लुझवावल
1.1529 लुढ़क लुढ़कल  लुढ़कावल 
1.1530 लुदक लुदकल  
1.1531 लुबध लुबधल लुबधायल लुबधावल 
1.1532 लुबुध (लुबध) लुबुधल (लुबधल)  
1.1533 लुरेठ (लुरेंठ) लुरेठल (लुरेंठल)  
1.1534 लूझ (लुझ) लूझल (लुझल)  
1.1535 लेट लेटल लेटायल लेटावल 
1.1536 लेप लेपल लेपायल लेपावल लेपवावल
1.1537 ले लेल (लेवल)  
1.1538 लेवार लेवारल  
1.1539 लेसर (लेसड़) लेसरल (लेसड़ल)  
1.1540 लेस लेसल  लेसावल लेसवावल
1.1541 लोंघड़ लोंघड़ल लोंघड़ायल लोंघड़ावल 
1.1542 लोक लोकल  लोकवावल
1.1543 लोट लोटल  लोटवावल
1.1544 लोटवस लोटवसल  
1.1545 लोढ़ लोढ़ल  लोढ़वावल
1.1546 लोम लोमल  लोमवावल
1.1547 लौक लौकल  लौकावल लौकवावल
1.1548 लौट लौटल  लौटावल 
1.1549 संगोर संगोरल  संगोरावल 
1.1550 संघार (संहार) संघारल (संहारल)  
1.1551 संतोख संतोखल  
1.1552 संच संचल  
1.1553 सँपर सँपरल  
1.1554 सकर सकरल  सकरवावल
1.1555 सकल सकल  
1.1556 सकार सकारल  
1.1557 सकुच सकुचल  
1.1558 सगोर सगोरल  
1.1559 सज सजल  सजावल सजवावल
1.1560 सझुर सझुरल सझुरायल  सझुरवावल
1.1561 सटक सटकल  सटकावल 
1.1562 सट सटल  सटावल सटवावल
1.1563 सड़ सड़ल  सड़ावल सड़वावल
1.1564 सध सधल  सधावल सधवावल
1.1565 सनक सनकल  सनकावल सनकवावल
1.1566 सनमान सनमानल  
1.1567 सन सनल सनायल सनावल सनवावल
1.1568 सपट सपटल  
1.1569 सपर सपरल  
1.1570 समझ समझल  समझावल 
1.1571 समार समारल  
1.1572 समेट समेटल  
1.1573 समोध समोधल  
1.1574 सम्हार सम्हारल  
1.1575 सरक सरकल  सरकावल सरकवावल
1.1576 सरपोट सरपोटल  
1.1577 सर (सड़) सरल (सड़ल)  
1.1578 सरस सरसल सरसायल सरसावल 
1.1579 सराप सरापल  
1.1580 सराह सराहल  
1.1581 सरेख सरेखल  
1.1582 सलट सलटल  सलटावल सलटवावल
1.1583 सवाँच सवाँचल  
1.1584 सवाद सवादल  
1.1585 सहक सहकल  सहकावल 
1.1586 सहर सहरल  
1.1587 सह सहल  सहवावल
1.1588 सहिआर सहिआरल  
1.1589 सहेज सहेजल  सहेजावल सहेजवावल
1.1590 साज साजल  
1.1591 साट साटल  
1.1592 साध साधल  
1.1593 सान सानल  
1.1594 सार सारल  
1.1595 साल सालल  सलावल 
1.1596 साह साहल  
1.1597 सिकुर सिकुरल  सिकुरावल 
1.1598 सिधार सिधारल  
1.1599 सिनक सिनकल  
1.1600 सिरज सिरजल  
1.1601 सिरोक (सिड़ोक, सुड़क, सिसोह) सिरोकल (सिड़ोकल, सुड़कल, सिसोहल)  
1.1602 सिसक सिसकल  
1.1603 सिसोह सिसोहल  
1.1604 सिहक सिहकल  
1.1605 सिहर सिहरल  
1.1606 सींच सींचल सिंचायल सिंचावल सिंचवावल
1.1607 सींझ (सीझ) सींझल (सीझल)  सिंझावल सिंझवावल
1.1608 सी सीअल सिआयल सिआवल सिलवावल
1.1609 सीख सीखल  सिखावल सिखवावल
1.1610 सीझ सीझल  
1.1611 सीट सीटल  
1.1612 सीम सीमल  
1.1613 सुख (सूख) सुखल (सूखल) सुखायल सुखावल सुखवावल
1.1614 सुटक (सटक) सुटकल (सटकल)  सुटकावल 
1.1615 सुड़क सुड़कल  
1.1616 सुतर सुतरल  
1.1617 सुन सुनल  सुनावल सुनवावल
1.1618 सुबास सुबासल  
1.1619 सुमिर सुमिरल  
1.1620 सुरक (सुड़क) सुरकल (सुड़कल)  
1.1621 सुलग सुलगल  सुलगावल सुलगवावल
1.1622 सुवास (सुबास) सुवासल (सुबासल)  
1.1623 सूँघ सूँघल  सुँघावल सुँघवावल
1.1624 सूख (सुख) सूखल (सुखल)  
1.1625 सूझ सूझल  सुझावल सुझवावल
1.1626 सूत सूतल  सुतावल सुतवावल
1.1627 सेंक सेंकल सेंकायल सेंकावल सेंकवावल
1.1628 सेंगर सेंगरल  
1.1629 सेद सेदल  
1.1630 सेल सेलल  
1.1631 सेव सेवल  
1.1632 सेहथ सेहथल  सेहथावल
1.1633 सैंत सैंतल सैंतायल सैंतावल सैंतवावल
1.1634 सोंच सोंचल सोंचायल सोंचावल 
1.1635 सोंट सोंटल  सोंटवावल
1.1636 सोख सोखल  
1.1637 सोझर (सुझ) सोझरल (सुलझल) सोझरायल सोझरावल 
1.1638 सोध सोधल सोधायल सोधावल 
1.1639 सोभ सोभल  
1.1640 सोह सोहल सोहायल  सोहवावल
1.1641 सौंद सौंदल सौंदायल सौंदावल सौंदवावल
1.1642 सौंप सौंपल  सौंपावल सौंपवावल
1.1643 हँकड़ हँकड़ल  
1.1644 हँफ (हाँफ) हँफल (हाँफल)  हँफावल 
1.1645 हँस हँसल  हँसावल 
1.1646 हँसोत हँसोतल हँसोतायल हँसोतावल हँसोतवावल
1.1647 हइँच (खींच) हइँचल (खींचल)  
1.1648 हउँक हउँकल  हउँकावल हउँकवावल
1.1649 हउँड़ हउँड़ल  
1.1650 हकस हकसल  
1.1651 हकार हकारल  
1.1652 हकास हकासल  
1.1653 हग हगल  हगावल हगवावल
1.1654 हगवास हगवासल  
1.1655 हचक हचकल  हचकावल 
1.1656 हट हटल  हटावल हटवावल
1.1657 हड़क हड़कल  
1.1658 हड़प हड़पल  
1.1659 हत हतल हतायल हतावल हतवावल
1.1660 हदस हदसल  हदसावल 
1.1661 हनठ हनठल  हनठावल हनठवावल
1.1662 हन हनल  
1.1663 हपक (हबक) हपकल (हबकल)  
1.1664 हपस हपसल  
1.1665 हफस (हपस) हफसल (हपसल)  
1.1666 हबक (हपक) हबकल (हपकल)  
1.1667 हरक (हड़क x परक) हरकल (हड़कल x परकल)  हरकावल हरकवावल
1.1668 हरख हरखल  हरखावल हरखवावल
1.1669 हर हरल  हरावल हरवावल
1.1670 हलफ हलफल  
1.1671 हलर हलरल  हलरावल 
1.1672 हल हलल  हलावल 
1.1673 हहर हहरल  हहरावल 
1.1674 हाँक हाँकल  हँकावल हँकवावल
1.1675 हाँड़ हाँड़ल  
1.1676 हाँफ हाँफल  
1.1677 हार हारल  
1.1678 हाल हालल  
1.1679 हिंछ हिंछल  
1.1680 हिगर हिगरल  हिगरावल 
1.1681 हिचक हिचकल  
1.1682 हिछ हिछल  
1.1683 हिंड़कोर (हींड़) हिंड़कोरल (हींड़ल)  
1.1684 हिलकोर हिलकोरल  
1.1685 हिल हिलल  हिलावल हिलवावल
1.1686 हिलोर हिलोरल  
1.1687 हींक हींकल  
1.1688 हींच (खींच) हींचल (खींचल)  
1.1689 हींछ (हिंछ) हींछल (हिंछल)  
1.1690 हींड़ हींड़ल  
1.1691 हुँफ हुँफल  
1.1692 हुक हुकल  
1.1693 हुचक हुचकल  हुचकावल 
1.1694 हुड़क हुड़कल  हुड़कावल 
1.1695 हुत हुतल  
1.1696 हुदक हुदकल  हुदकावल 
1.1697 हुमक हुमकल  हुमकावल 
1.1698 हुमच हुमचल  
1.1699 हुमठ (हुमच) हुमठल (हुमचल)  
1.1700 हुरकोच हुरकोचल  
1.1701 हुरपेट हुरपेटल  
1.1702 हुरेठ हुरेठल  
1.1703 हुलक हुलकल  
1.1704 हुलस हुलसल हुलसायल हुलसावल 
1.1705 हुलास (हुलस) हुलासल (हुलसल)  
1.1706 हूक हूकल  
1.1707 हूत हूतल  
1.1708 हूर हूरल  हुरावल हुरवावल
1.1709 हूल हूलल  
1.1710 हेम हेमल  
1.1711 हेर हेरल हेरायल हेरावल हेरवावल
1.1712 हेल हेलल  हेलावल हेलवावल
1.1713 होम होमल  
1.1714 होरह होरहल  
1.1715 होव होवल  
1.1716 हौंक हौंकल हौंकायल हौंकावल हौंकवावल

No comments:

Post a Comment