Sunday, October 17, 2010

11. अनुकरणवाची धातु


4.0001 अकचक अकचकायल 
4.0002 अकबक अकबकायल अकबकावल
4.0003 अचकच अचकचायल 
4.0004 अटपट अटपटायल अटपटावल
4.0005 अदबद अदबदायल 
4.0006 अरबर अरबरायल अरबरावल
4.0007 अलबल अलबलायल 
4.0008 उजबुज उजबुजायल 
4.0009 उलबुल उलबुलायल 
4.0010 कचकच कचकचावल 
4.0011 कटकट कटकटावल 
4.0012 कड़कड़ कड़कड़ायल 
4.0013 कनकन कनकनायल 
4.0014 कनमन कनमनायल 
4.0015 कबकब कबकबायल कबकबावल
4.0016 करकर करकरायल करकरावल
4.0017 कसमस कसमसायल 
4.0018 किचकिच किचकिचावल
4.0019 किटकिट किटकिटायल 
4.0020 किरकिर किरकिरायल 
4.0021 किलबिल किलबिलायल 
4.0022 कुचकुच कुचकुचावल
4.0023 कुटकुट कुटकुटावल
4.0024 कुड़कुड़ कुड़कुड़ायल 
4.0025 कुनमुन कुनमुनायल 
4.0026 कुबकुब कुबकुबायल कुबकुबावल
4.0027 कुरकुर कुरकुरायल 
4.0028 कुलकुल कुलकुलावल 
4.0029 कुलबुल कुलबुलायल 
4.0030 खचखच खचखचावल 
4.0031 खटखट खटखटावल 
4.0032 खटपट खटपटावल 
4.0033 खड़खड़ खड़खड़ायल खड़खड़ावल
4.0034 खड़बड़ खड़बड़ायल खड़बड़ावल
4.0035 खदखद खदखदायल 
4.0036 खनखन खनखनायल खनखनावल
4.0037 खपखप खपखपावल 
4.0038 खरभर खरभरायल 
4.0039 खरखर खरखरायल 
4.0040 खलखल खलखलायल 
4.0041 खलबल खलबलायल 
4.0042 खिनखिन खिनखिनायल 
4.0043 खिलखिल खिलखिलायल 
4.0044 खुटखुट खुटखुटावल 
4.0045 खुनखुन खुनखुनायल 
4.0046 खुरखुर खुरखुरायल  खुरखुरावल
4.0047 खुलखुल खुलखुलायल 
4.0048 खोदखोद खोदखोदावल
4.0049 गजगज गजगजायल गजगजावल
4.0050 गजबज गजबजायल गजबजावल
4.0051 गटगट गटगटावल
4.0052 गड़गड़ गड़गड़ायल 
4.0053 गड़बड़ गड़बड़ायल गड़बड़ावल
4.0054 गनगन गनगनायल 
4.0055 गपगप गपगपावल
4.0056 गमगम गमगमायल गमगमावल
4.0057 गलगल गलगलायल गलगलावल
4.0058 गहगह गहगहायल 
4.0059 गिचपिच गिचपिचायल गिचपिचावल
4.0060 गिड़गिड़ गिड़गिड़ायल 
4.0061 गिदगिद गिदगिदावल
4.0062 गिलगिल गिलगिलायल गिलगिलावल
4.0063 गुजगुज गुजगुजायल 
4.0064 गुड़गुड़ गुड़गुड़ायल गुड़गुड़ावल
4.0065 गुदगुद गुदगुदावल 
4.0066 गुलगुल गुलगुलायल गुलगुलावल
4.0067 घचपच घचपचायल घचपचावल
4.0068 घटघट घटघटावल
4.0069 घड़घड़ घड़घड़ायल घड़घड़ावल
4.0070 घदबद घदबदायल 
4.0071 घनघन घनघनायल घनघनावल
4.0072 घरघर घरघरायल 
4.0073 घसघस घसघसायल 
4.0074 घिचपिच घिचपिचायल  घिचपिचावल
4.0075 घिनघिन घिनघिनायल 
4.0076 घुचघुच घुचघुचायल 
4.0077 घुटघुट घुटघुटावल 
4.0078 घुड़मुड़ घुड़मुड़ायल 
4.0079 घुड़मुड़ि घुड़मुड़िआयल 
4.0080 चकचक चकचकायल चकचकावल
4.0081 चकपक चकपकायल चकपकावल
4.0082 चकमक चकमकायल चकमकावल
4.0083 चटचट चटचटावल
4.0084 चनचन चनचनायल 
4.0085 चपचप चपचपायल 
4.0086 चमचम चमचमायल चमचमावल
4.0087 चरचर चरचरावल
4.0088 चरफर चरफरायल चरफरावल
4.0089 चिड़चिड़ चिड़चिड़ायल 
4.0090 चुनचुन चुनचुनायल 
4.0091 चुलबुल चुलबुलायल 
4.0092 चुहचुह चुहचुहायल 
4.0093 छटछट छटछटावल
4.0094 छटपट छटपटायल छटपटावल
4.0095 छनछन छनछनायल 
4.0096 छनमन छनमनायल छनमनावल
4.0097 छपछप छपछपावल
4.0098 छमछम छमछमावल
4.0099 छरछर छरछरावल
4.0100 छलछल छलछलावल
4.0101 छुनछुन छुनछुनायल 
4.0102 जगजग जगजगायल जगजगावल
4.0103 जगमग जगमगायल जगमगावल
4.0104 जबजब जबजबायल 
4.0105 जुगजुग जुगजुगायल 
4.0106 झकझक झकझकायल झकझकावल
4.0107 झनझन झनझनायल झनझनावल
4.0108 झरझर झरझरायल झरझरावल
4.0109 झिरझिर झिरझिरायल 
4.0110 झिलझिल झिलझिलायल 
4.0111 झुनझुन झुनझुनायल झुनझुनावल
4.0112 टकटक टकटकावल
4.0113 टनटन टनटनायल टनटनावल
4.0114 टनमन टनमनायल 
4.0115 टपटप टपटपायल टपटपावल
4.0116 टभटभ टभटभायल 
4.0117 टरटर टरटरायल 
4.0118 टिपटिप टिपटिपायल 
4.0119 टिमटिम टिमटिमायल 
4.0120 टुकटुक टुकटुकायल टुकटुकावल
4.0121 टुनटुन टुनटुनायल 
4.0122 ठकठक ठकठकावल
4.0123 ठकपक ठकपकायल ठकपकावल
4.0124 ठकमक ठकमकायल ठकमकावल
4.0125 ठनठन ठनठनायल 
4.0126 ठपठप ठपठपावल
4.0127 ठुकठुक ठुकठुकावल 
4.0128 ठुकमुक ठुकमुकायल 
4.0129 डगडग डगडगायल डगडगावल
4.0130 डगमग डगमगायल डगमगावल
4.0131 डबडब डबडबायल 
4.0132 डहडह डहडहायल 
4.0133 डिगडिग डिगडिगावल
4.0134 डुगडुग डुगडुगावल
4.0135 ढकढक ढकढकावल
4.0136 ढनढन ढनढनायल ढनढनावल
4.0137 ढनमन ढनमनायल ढनमनावल
4.0138 ढकढक ढकढकावल
4.0139 ढमढम ढमढमावल
4.0140 ढुनढुन ढुनढुनायल ढुनढुनावल
4.0141 तड़तड़ तड़तड़ायल तड़तड़ावल
4.0142 तड़फड़ तड़फड़ायल 
4.0143 तनतन तनतनायल तनतनावल
4.0144 तमतम तमतमायल 
4.0145 तरतर तरतरायल 
4.0146 तलमल तलमलायल 
4.0147 तिरमिर तिरमिरायल 
4.0148 तिलमिल तिलमिलायल 
4.0149 तुड़तुड़ तुड़तुड़ावल
4.0150 थकपक थकपकायल 
4.0151 थपथप थपथपावल
4.0152 थरथर थरथरायल थरथरावल
4.0153 थलथल थलथलायल 
4.0154 थलबल थलबलायल 
4.0155 थुकथुक थुकथुकावल
4.0156 दगदग दगदगायल दगदगावल
4.0157 दनदन दनदनायल 
4.0158 दमदम दमदमावल
4.0159 दलदल दलदलायल दलदलावल
4.0160 दिकदिक दिकदिकायल दिकदिकावल
4.0161 दिपदिप दिपदिपायल दिपदिपावल
4.0162 दुरदुर दुरदुरावल
4.0163 धकचक धकचकायल धकचकावल
4.0164 धकपक धकपकायल धकपकावल
4.0165 धकमक धकमकायल धकमकावल
4.0166 धड़धड़ धड़धड़ायल धड़धड़ावल
4.0167 धड़फड़ धड़फड़ायल धड़फड़ावल
4.0168 धबधब धबधबावल 
4.0169 धमधम धमधमायल 
4.0170 धुकमुक धुकमुकायल 
4.0171 नखनख नखनखायल 
4.0172 पकपक पकपकायल 
4.0173 पचपच पचपचायल 
4.0174 पटपट पटपटायल पटपटावल
4.0175 पनपन पनपनायल 
4.0176 परपर परपरायल 
4.0177 पलपल पलपलायल 
4.0178 पितपित पितपितायल 
4.0179 पिलपिल पिलपिलायल पिलपिलावल
4.0180 पुटपुट पुटपुटावल
4.0181 पुलपुल पुलपुलायल पुलपुलावल
4.0182 फटफट फटफटायल 
4.0183 फड़फड़ फड़फड़ायल फड़फड़ावल
4.0184 फनफन फनफनावल
4.0185 फरफर फरफरायल 
4.0186 फिसफिस फिसफिसायल 
4.0187 फुटफुट फुटफुटावल
4.0188 फुरफुर फुरफुरायल 
4.0189 फुसफुस फुसफुसायल 
4.0190 बकबक बकबकायल 
4.0191 बगबग बगबगावल 
4.0192 बड़बड़ बड़बड़ायल 
4.0193 बलबल बलबलायल 
4.0194 बिरबिर बिरबिरायल 
4.0195 बिसबिस बिसबिसायल 
4.0196 बुजबुज बुजबुजायल 
4.0197 बुदबुद बुदबुदायल 
4.0198 भकभक भकभकायल 
4.0199 भटभट भटभटायल 
4.0200 भड़भड़ भड़भड़ायल 
4.0201 भदभद भदभदायल भदभदावल
4.0202 भनभन भनभनायल 
4.0203 भरभर भरभरायल 
4.0204 भिनभिन भिनभिनायल 
4.0205 भुकभुक भुकभुकायल भुकभुकावल
4.0206 भुनभुन भुनभुनायल 
4.0207 भुरभुर भुरभुरायल भुरभुरावल
4.0208 मचमच मचमचावल
4.0209 मड़मड़ मड़मड़ायल 
4.0210 मरमर मरमरायल 
4.0211 मलमल मलमलायल मलमलावल
4.0212 मसमस मसमसावल
4.0213 महमह महमहायल महमहावल
4.0214 मुटमुट मुटमुटावल
4.0215 मुलमुल मुलमुलावल
4.0216 रपरप रपरपायल 
4.0217 लचलच लचलचावल 
4.0218 लटपट लटपटायल लटपटावल
4.0219 लटलट लटलटायल 
4.0220 लठलठ लठलठायल 
4.0221 लड़खड़ लड़खड़ायल लड़खड़ावल
4.0222 लदफद लदफदायल 
4.0223 लदबद लदबदायल 
4.0224 लदलद लदलदावल 
4.0225 लपलप लपलपावल 
4.0226 लबजवा लबजवावल 
4.0227 लबलब लबलबायल 
4.0228 लरखर (लड़खड़) लरखरायल (लड़खड़ायल) 
4.0229 लरबर लरबरायल 
4.0230 लसफस लसफसायल लसफसावल
4.0231 लसमस लसमसायल 
4.0232 लहलह लहलहायल लहलहावल
4.0233 लुकबुक लुकबुकायल 
4.0234 लुकलुक लुकलुकायल 
4.0235 सकपक सकपकायल 
4.0236 सकसक सकसकायल 
4.0237 सटसट सटसटावल 
4.0238 सनसन सनसनायल 
4.0239 सपसप सपसपावल 
4.0240 समसम समसमायल 
4.0241 सरबर सरबरावल 
4.0242 सरसर सरसरायल 
4.0243 सलसल सलसलायल 
4.0244 सिटपिट सिटपिटायल 
4.0245 सिबसिब सिबसिबायल 
4.0246 सिमसिम सिमसिमायल 
4.0247 सुकसुक सुकसुकायल 
4.0248 सुगबुग सुगबुगायल 
4.0249 हकचक हकचकायल 
4.0250 हड़बड़ हड़बड़ायल हड़बड़ावल
4.0251 हदफद हदफदायल हदफदावल
4.0252 हदहद हदहदावल 
4.0253 हलहल हलहलायल हलहलावल
4.0254 हिचकिच हिचकिचायल हिचकिचावल
4.0255 हिनहिन हिनहिनायल 
4.0256 हुलहुल हुलहुलावल 

No comments:

Post a Comment