Sunday, October 3, 2010

3. सबल धातु


2.0001 उघर उघरल  उघारल उघरावल उघरवावल
2.0002 उछल उछलल  उछालल उछलावल उछलवावल
2.0003 उजड़ उजड़ल  उजाड़ल उजड़वावल
2.0004 उजर उजरल  उजारल उजरवावल
2.0005 उजह उजहल  उजाहल 
2.0006 उतर उतरल  उतारल उतरावल उतरवावल
2.0007 उपट उपटल  उपाटल 
2.0008 उबर उबरल  उबारल 
2.0009 उबल उबलल  उबालल 
2.0010 उभड़ उभड़ल  उभाड़ल 
2.0011 उभर उभरल  उभारल 
2.0012 उसर उसरल  उसारल उसरावल 
2.0013 ओदर ओदरल  ओदारल  ओदरवावल
2.0014 ओनर ओनरल  ओनारल 
2.0015 कट कटल कटायल काटल कटावल कटवावल
2.0016 कबर कबरल  कबारल  कबरवावल
2.0017 कल्हर कल्हरल  कल्हारल 
2.0018 खंघर  खंघरल  खंघरायल खंघारल  खंघरवावल
2.0019 गँथ गँथल गँथायल गाँथल गँथवावल
2.0020 गड़ गड़ल गड़ायल गाड़ल गड़वावल
2.0021 गर गरल  गारल गरावल गरवावल
2.0022 गरस  गरसल  गरासल 
2.0023 गस गसल गसायल गासल गसावल गसवावल
2.0024 गह गहल  गाहल गहावल गहवावल
2.0025 गुजर गुजरल  गुजारल 
2.0026 चँत चँतल चँतायल चाँतल चँतावल चँतवावल
2.0027 चँप चँपल चँपायल  चाँपल चँपावल चँपवावल
2.0028 चट चटल  चाटल चटावल 
2.0029 चप चपल  चापल चपावल चपवावल
2.0030 चिहर चिहरल  चिहारल 
2.0031 छप छपल छपायल छापल छपावल छपवावल
2.0032 जँच जँचल जँचायल जाँचल जँचावल जँचवावल
2.0033 जर जरल  जारल जरावल जरवावल
2.0034 झँक झँकल झँकायल झाँकल झँकावल झँकवावल
2.0035 झँप झँपल  झाँपल  झँपवावल
2.0036 झड़ झड़ल  झाड़ल झड़ावल झड़वावल
2.0037 झप झपल  झापल झपावल झपवावल
2.0038 झल झलल झलायल झालल झलावल झलवावल
2.0039 टँक टँकल टँकायल टाँकल टँकावल टँकवावल
2.0040 टँग टँगल टँगायल टाँगल टँगावल टँगवावल
2.0041 टर टरल टरायल टारल टरावल टरवावल
2.0042 टल टलल  टालल टलावल टलवावल
2.0043 डंड डंडल  डांडल डंडावल डंडवावल
2.0044 डढ़ डढ़ल डढ़ायल डाढ़ल डढ़ावल  डढ़वावल
2.0045 ढँक ढँकल ढँकायल ढाँकल ढँकावल ढँकवावल
2.0046 ढक ढकल ढकायल ढाकल ढकावल ढकवावल
2.0047 ढर ढरल ढरायल ढारल ढरावल ढरवावल
2.0048 ढह ढहल  ढाहल ढहावल ढहवावल
2.0049 तग तगल  तागल तगावल तगवावल
2.0050 तन तनल तनायल तानल तनावल तनवावल
2.0051 तप तपल  तापल तपावल तपवावल
2.0052 तर तरल तरायल तारल  तरवावल
2.0053 थम्ह थम्हल थम्हायल थाम्हल  थम्हावल थम्हवावल
2.0054 दग दगल दगायल दागल दगावल दगवावल
2.0055 दढ़ दढ़ल दाढ़ल 
2.0056 दब दबल दबायल दाबल दबावल दबवावल
2.0057 दोखर दोखरल  दोखारल दोखरावल दोखरवावल
2.0058 नठ नठल  नाठल 
2.0059 नध नधल  नाधल नधावल नधवावल
2.0060 नम्ह नम्हल  नाम्हल नम्हावल 
2.0061 निंगर  निंगरल  निंगारल 
2.0062 निकस निकसल  निकासल  निकसवावल
2.0063 निखर निखरल  निखारल  निखरवावल
2.0064 निथर  निथरल  निथारल 
2.0065 निबह निबहल  निबाहल  निबहवावल
2.0066 पखर पखरल  पखारल  पखरवावल
2.0067 पलर पलरल  पलारल 
2.0068 पसर पसरल पसरायल पसारल  पसरवावल
2.0069 पिट पिटल पिटायल पीटल पिटावल पिटवावल
2.0070 फँस फँसल  फाँसल फँसावल फँसवावल
2.0071 बँट बँटल  बाँटल बँटावल 
2.0072 बन्ह बन्हल  बान्हल बन्हावल बन्हवावल
2.0073 बिदर बिदरल  बिदारल 
2.0074 बिसर बिसरल बिसरायल बिसारल बिसरावल 
2.0075 भंग भंगल  भांगल भंगवावल
2.0076 मंज मंजल  मांजल मंजवावल
2.0077 मर मरल मरायल मारल मरावल मरवावल
2.0078 मिच मिचल  मीचल 
2.0079 मेटर(मेट) मेटरल(मेटल) मेटारल 
2.0080 रंद रंदल  रांदल  रंदवावल
2.0081 रंध रंधल  रांधल रंधावल रंधवावल
2.0082 रिंध(रंध) रिंधल(रंधल) रींधल रिंधावल रिंधवावल
2.0083 लद लदल लदायल लादल लदावल लदवावल
2.0084 लुट लुटल  लूटल लुटावल लुटवावल
2.0085 लेसड़ लेसड़ल  लेसाड़ल लेसड़ावल लेसड़वावल
2.0086 सँवर सँवरल सँवरायल सँवारल  
2.0087 सँसर सँसरल  सँसारल सँसरावल सँसरवावल
2.0088 ससर ससरल  ससारल 
2.0089 सुधर सुधरल  सुधारल  सुधरवावल
2.0090 सोहर सोहरल सोहरायल सोहारल  सोहरावल 
2.0091 हुँकर  हुँकरल  हुँकारल 

No comments:

Post a Comment